1. Cytologie

Stavba a fyziologie eukaryotické buňky, rozdíly ve stavbě u buněk prokaryotických a eukaryotických, ostatní zajímavosti

Buňka

 • základní stavební a f-ční jednotka živých organismů
 • všechny organismy se skládají z buněk (mimo viry – nebuněčné organismy!)
 •  velikost: cca 0,01 -0,1 mm; délka u řas i 5 cm;  sklerenchymatická vlákna rostlin i 30 cm; neurony 1 m..
 •   nejmenší živý útvar schopný samostatné existence a rozmnožování

-        základní komponenty buňky:

 • deoxyribonukleová kyselina (DNA) + na ni napojený enzymový aparát pro uchování a přenos genetické informace
 • plazmatická membrána – pro zachování vnitřního prostředí buňky; reguluje pronikání látek dovnitř a ven z buňky
 • metabolický aparát – pro zpracování živin: metabolismus umožňuje vytváření a využívání E

-         základní rozlišení:

 • buňka prokaryotická – s tzv. nepravým jádrem (pro karyon): bakterie, sinice, prochlorofyta
 • buňka eukaryotická – s tzv. pravým jádrem (eu karyon): rostliny, houby, živočichové

–          historický pohled:

 • 1665 – Robert Hooke (1635-1703)
  • Objev mikroskopu – Robert Hooke a Antony van Leeuwenhoek
  •  pozoroval strukturu korku a objevil malé komůrky, buňky, a pojmenoval je cellula
  • Později pozoroval i živé buňky
 •  1837 – Jan Evangelista Purkyně
  • objevil principální analogii v základní stavbě rostlin a živočichů – jsou tvořeni z malých strukturálních elementů – zrníček buněk
 •  1838Mathias J. Schleiden (botanik) a Theodor Schwann (fyziolog): Buněčná teorie
  •  Buňka je základní strukturní a funkční jednotkou živých soustav
  • Všechny organismy se skládají z jedné či více buněk nebo jsou na buňkách závislé (viry)
  • Buňky vznikají z jiných buněk buněčným dělením.
  • Buňky nesou genetický materiál a při buněčném dělení jej předávají dceřinným buňkám.
  • Chemické složení všech buněk je v zásadě stejné.
  • Uvnitř buněk se odehrávají v zásadě stejné energetické pochody (biochemické procesy, buněčný metabolismus)
 • 1839 – Schwann: mikroskopická studia o shodě ve struktuře a růstu živočichů a rostlin
 •  1858 – Rudolf Virchow: Omnis cellula e cellula
  • každá buňka je z buňky
  • vše živé je až do svého rozkladu tvořeno z buněk

–          chemické složení buňky:

 • biogenní prvky – dle množství se dělí na makrobiogenní (hodně) a mikrobiogenní (málo):
  • Prvky makrobiogenní = C, O, H, N, S, P, Ca, Fe, Na, K, Mg, Cl à vytváří tzv. organické látky = vodu, proteiny, nukleové kyseliny, cukry, buněčné lipidy: 10-40% buňky), anorganické látky tvoří většinou jen 0,5-3% buňky
  • Prvky mikrobiogenní = stopové: Cu, B, Co, Zn, I, Mn, Mb, Se..
 • voda: tvoří 60-90% buňky
 • nízkomolekulární organické látky
  • molekuly do relativní molekulové hmotnosti 1000 (jednoduché cukry, glykosidy, organické kyseliny, aminokyseliny a jejich deriváty, peptidy, alkaloidy, nukleotidy, uhlovodíky, tuky, membránové lipidy)
 • vysokomolekulární organické látky = molekuly relativní molekulové hmotnost od 104 do 106
  • polysacharidy: škrob, glykogen, celulóza, agar..
  • proteiny (bílkoviny)
  • nukleové kyseliny:
   • deoxyribonukleová kyselina (DNA)
   •  ribonukleová kyselina (RNA) – uchování, realizace a přenos gen. informace
   • stavba nukleových kyselin (NK) – základní jednotkou je nukleotid:
    • pentóza = deoxyribóza v DNA nebo ribóza v RNA
    • dusíkatá báze – purinová (adenin a guanin), pyrimidinové (cytosin, uracil – v RNA, thymin – v DNA); párování: A/T, resp. A/U, C/G
    • fosfát – zbytek kyseliny fosforečné (H3PO4)

Prokaryotická buňka

 • charakteristická pro bakterie, sinice a Archea = říše Prokaryota
 • Prokaryota = vždy jednobuněčné organismy, netvoří tedy tkáně
 • jednodušší stavba, velikost asi 1–10 µm (EU = 10-100 µm)
 • semipermeabilní = propustná pro H2O (nejen u prokaryot, ale i hub a rostlin)
 • na Zemi 3,5 mld let (eukaryotická 1,5-1,8 mld let)

 

–          základní charakteristika prokaryotické buňky:

 • specifická organizace nukleoidu (bakteriální obdoba jádra): nukleoid nemá membránu, většinou se skládá jen z 1 velké molekuly dvouřetězcové DNA (=dsDNA), na níž nejsou histony; je haploidní
 • nepřítomnost organel – nemá mitochondrie, plastidy, endoplazmatické retikulum à všechny tyto tři typy organel mají membránu a vznikly pohlcením (endosymbiózou), která zahrnovala různé typy prokaryotických buněk
 • vlastnosti ribozómů – ribozomy PRO a EU se liší svou hmotností i velikostí

–          další specifické vlastnosti: jsou charakteristické jen pro některé prokaryotické buňky

 • peptidoglykan = součást buněčné stěny (výjma mykoplazem a archea)
 • jednodušší stavba bičíků než u eukaryot (nemusí však být nutně přítomny)
 • anaerobióza = schopnost žít anaerobně je u prokaryot častější než u eukaryot
 • schopnost vázat vzdušný dusík = unikátní pro některá prokaryota
 • nepřítomnost pinocytózy, fagocytózy a exocytózy = charakteristické pro metabolismus EU
 • je asi 10x menší než eukaryotická buňka
 • 97 % sušiny tvoří makrobiogenní prvky + 4 hlavní biomolekulární látky
 • protoplast = celý vnitřní obsah buňky à vnitřní obsah PRO není rozdělen na prostorově vymezená oddělení označovaná jako kompartmenty (které využívají specifické metabolické pochody a enzymy), které by byly ohraničeny membránou
 • Většina prokaryot je ohraničena buněčnou stěnou
 • ribozomy prokaryotických buněk se vyskytují jen v jejich cytoplazmě

 

–          stavba prokaryotické buňky:

Cytoplazmatická membrána

 • Je semipermeabilní = selektivně propustná (reguluje transport látek mezi buňkou a okolním prostředím)
 • funkce membrány:
   • Udržet nízkou entropii (neuspořádanost) systému)
   • Izolovat jednotlivá specifická prostředí buňky (kompartmentalizace)
   • Interface s okolím(bun. komunikace,transport, připojení do mezibun. hmoty)
   •  izoluje vnitřní prostředí buňky od vnějšího
  • struktura  a složení membrány: fosfolipidová dvouvrstva
 • membránové (fosfo)lipidy: amfipatické = mají polární a nepol. část:
  • polární část (glycerolfosfátová „čepička“) : v kontaktu s okolním vodným prostředím
  • nepolární/hydrofobní část (dlouhé řetězce mastných kyselin) směřuje dovnitř dvojvrstvy a je příčinou nepropustnosti membrány pro polární látky
  • membránové proteiny
   • procházejí buďto skrz membránu (integrální) nebo jsou k ní pouze připojeny z jedné strany (povrchové)
   • funkce: strukturální proteiny, transportní proteiny (kanály, přenašeče), receptorové proteiny (přenos signálu), metabolické komplexy (dýchací řetězec)
   • cholesterol – strukturní funkce
   • glykoproteiny – antigenní vlastnosti
   • glykolipidy – v rostlinách
   • cytoplazmatická membrána je stejně jako ostatní biologické membrány asymetrická, tzn. liší se složením vnitřní a vnější části membrány:
    • vnitřní část obsahuje např. fosfatidylcholin a sfingomyelin
    • vnitřní část obsahuje např. fosfatidylinositol, fosfatidylserin a fosfaridyletanolamin
 • model tekuté mozaiky (Singer a Nicolson, 1972): popisuje chování biologických membrán: http://www.susanahalpine.com/anim/Life/memb.htm
 • od plazmatické membrány lze odvodit všechny další membránové struktury: u PRO jsou to mezozómy (vchlípeniny) a u EU všechny membránové organely (mitochondrie, plastidy, endoplazmatické retikulum a jádro)

Buněčná stěna (BS)

  • Tuhý obal, uděluje buňce tvar, mechanicky ji ochraňuje před vlivy vnějšího prostředí
  • U bakterií je tvořena především vrstvou peptidoglykanů (murein); dále může být tvořena pseudopeptidoglykany (pseudomurein), dle složení buněčné stěny můžeme rozdělovat bakterie na: G+ (gram pozitivní) a G- (gram negativní)

Cytoplazma

  • Viskózní koncentrovaný roztok obsahující molekuly organických i anorganických látek, vyplňuje celý obsah buňky
  • Buněčné inkluze – kapénky či krystalky odpadních či zásobních látek
  • Hustější než v buňce eukaryotické, gelovitá

Bakteriální chromozom (nukleoid, jaderná hmota)

  • Je to 1 molekula kruhové DNA (nemá volný konec à jen 1 replikační počátek)
  • Je uložen volně v cytoplazmě – nemá jaderný obal (u EU je přítomen jaderný obal)
  • Dělí se amitózou, nikoliv mitózou (je to jen 1 molekula)
  • Rozdíly v jaderné hmotě:
   • Bakterie: jediná do kruhu stočená dvoušroubovice molekuly DNA
   • Sinice: více molekul DNA = nukleoplazma

Ribozomy

 • Ribonukleoproteinové partikule tvořené rRNA a proteiny
 • Nejde o buněčné organely, ale o nemolekulární struktury sloužící k biosyntéze proteinů v procesu translace à slouží jako továrna k výrobě bílkovin
 • Skládají se ze dvou podjednotek, až po jejich spojení jsou funkční (malá a velká podjednotka)
 • Mohou být přisedlá k membráně nebo volná
 • Menší než v eukaryotické buňce: PRO – ribozom 70S, EU – ribozom 80S
 • Rostoucí prokaryotická buňka obsahuje až desetitisíce chromozomů

 

–          Navíc mohou prokaryotické buňky obsahovat:

Plazmidy

 • Jen u některých buněk: nejsou nezbytné pro existenci buňky, ale mohou být výhodou
 • Malé, do kruhu uzavřené molekuly DNA obsahující geny, které nejsou nezbytné pro přežití (např. geny s informací o rezistenci vůči antibiotikům či pro tvorbu toxinů)
 • Využití v genetickém inženýrství ke vnášení cizorodé genetické informace do buněk geneticky nepříbuzných organismů – bakterie si je totiž jsou schopny předávat a produkovat tak velké množství některých látek (antibiotika, inzulin)

Bičíky

 • mají pohybovou funkci, odlišná stavba oproti EU bičíkům
 • PRO bičík je tvořen proteinem flagelinem a poháněn proudem protonů
 • (EU bičík je mikrotubulární struktura se vzorcem 9×2 + 2 vlákna, prakticky je prodlouženou cilií)

Chlorozomy – u fotosyntetizujících bakterií: váčky připojené k molekule bakteriochlorofylu A

Glykokalyx

 • lepkavý povrch tvořený cukernými řetězci;
 • hlavní funkcí je uchycování na různých materiálech v přirozeném prostředí
 • každá buňka má své specifické složení glykokalyxu – určuje tedy identitu buněk

Kapsuly/slizové vrstvy - slizové obaly/pouzdra, převážně u bakteriálních buněk, ochrana + přilnavost (E. Coli)

Fimbrie/pilli/brvy – nepohyblivá vlákna na povrchu některých buněk (jsou důležité při konjugaci)
 

–          dělení prokaryot dle závislosti na kyslíku:

 • obligátně aerobní
 • obligátně anaerobní (S, P)
 • fakultativně aerobní (E. Coli)

–          dělení prokaryot dle závislosti na dusíku:

 • nitrogenní = váží N z půdy, přeměňují ho na organické látky (kořeny bobovitých)
 • nitrifikační – aerobní bakterie, přeměňují NH3 na dusičnany
 • denitrifikační – anaerobní bakterie, redukují dusičnany na plynný N či NH3

 

Buňka Eukaryotická

 • 10-100 µm
 • od PRO buňky se liší strukturou jádra a jaderných chromozomů a obsahem membránových organel
 • protoplazma = cytoplazma + karyoplazma = veškerý obsah buňky
 • na Zemi cca 1,5-1,8 mld let

 

–          struktura eukaryotické buňky:

 • Cytoplazmatická membrána (plazmalema)
 • Cytoskelet = kostra buňky: Soustava struktur s opěrnou a pohybovou funkcí přítomná u všech eukaryot
  • podílí se na stavbě bičíků a řasinek i vnitřní č. b.
  • Tři typy cytoskeletálních útvarů:
   • Mikrotubuly – trubičky; s tubulinem
   • Mikrofilamenta – vlákénka; s aktinem
   • Intermediální filamenta
 • Cytoplazma
  • koloidní vodní roztok
  • Cytosol = čirá cytoplasma
 • Ribozomy
  • Bílkovinná tělíska s rRNA à * proteinů
  • Volné nebo vázané na ER
  • Větší než u prokaryotických buněk (80S)

Membránové organely:  semiautonomní organely = útvary s vlastní DNA a proteosyntetickým aparátem

 • Jaderný obal (uvnitř je jádro – nukleus, karyon)
  • Kulovitá cisterna přímo napojená s hrubým ER
  • Jaderný obal je tvořen dvěma dvojvrstvými fosfolipidů (je to dvojitá membrána, má tedy celkem 4 vrstvy fosfolipidů)
   • Vnější membrána: nese ribozomy
   • Vnitřní membrána: hladká, asociovaná s jadernými laminy (intermediální filamenta)
   • Komunikaci jádra s cytoplazmou zajišťují jaderné póry vyztužené proteinovým „košíčkem“
  • karyoplazma – uvnitř, polotekutá hmota s vláknitými útvary, která obsahuje:
   • chromozomy – obsahují DNA; tvořeny z chromatinu
    • EU chromozom = lineární molekula DNA (2 volné konce) navázaná na histony (speciální proteinyà * nukleozóm, většina DNA svinuta do šroubovice vyššího řádu (tzv. solenoid); EU chromozomy mají více replikačních počátků
     • Chromozómy jsou dvou typů:
      • autozómy – nepohlavní; 2n
      • gonozómy – pohlavní; n
   • jadérka – hustší místa karyoplazma, bez membrány, s ribozomy
  • karyolema – dvojitá jaderná membrána s póry (odtud vychází mRNA po transkripci)
 • Endoplazmatické retikulum (ER)
  • Systém plochých váčků a kanálků
  • Probíhá zde syntéza membránových lipidů a proteinů pro ostatní organely
  • Cisterny jsou uloženy většinou koncentricky kolem jádra ve vnitřní cytoplazmě
  • Má dvě části:
   • Drsné/hrubé ER – na některých místech na povrchu ribozomy à syntéza proteinů
   • Hladké ER – bez ribozomů à syntéza (glykol)lipidů; sacharidů; hormonů..
 • Golgiho aparát (komplex, zkratka GA)
  • Soustava měchýřků s kanálky, upravují se zde látky z ER + GA zajišťuje transport – takže funkčně a někdy i fyzicky navazuje na endoplazmatické retikulum
  • Systém plochých, za sebou uložených cisteren, které nikdy nenesou ribozomy (nazývají se Golgiho tělíska neboli diktyozomy)
  • Může být dvou typů:
   • Souvislý
   • Nesouvislý – u rostlinné buňky, syntetizuje části BS
 • Mitochondrie
  • Přítomné prakticky ve všech EU buňkách
  • Velikost řádově v jednotkách mikrometrů v počtu až stovek na jednu buňku
  • Uskutečňuje se zde buněčné dýchání (oxidativní fosforylace) = uvolnění E (ve formě ATP)
  • Stavba:
   • Vnější membrána: hladká a dobře propustná (póry)
   • Vnitřní membrána: zřasena množstvím záhybů (mitochondriální kristy)
    • Nachází se na ní transmembránové komplexy dýchacího řetězce a ATP-syntázy
    • Uvnitř je mitochondriální matrix + a v ní enzymy dalších metabolických drah

 

–          navíc u živočišných buněk:

 • lysozomy
  • měchýřky s trávicími enzymy (lysozymy)
  • v rostlinných buňkách jsou místo nich vakuoly
  • peroxiozóm – typ lysozómu, vzniká zde H2O2; obsahuje peroxizómy (prakticky fungují jako vakuoly)

 

–          navíc u rostlinných buněk:

 • buněčná stěna
  • permeabilní! (na rozdíl cytoplazmatické membrány)
  • plazmodesmy = otvory v BS ke komunikaci buňky
  • uděluje tvar, mechanicky ochraňuje, hlavní složka = celulóza (buničina)
 • plastidy
  • semiautonomní organely – mají vlastní DNA a proteosyntetický aparát; 2 membrány
  • chloroplasty
   • stroma (matrix) – bílkovinná plazma)
   • tylakoidy – váčky, stupňovitě tvoří grana – obsahují chlorofyl = fotosyntéza!
  • chromoplasty
   • Obsahují karotenoidy a xantofyly
   • V plodech, květech a listech
  • leukoplasty
   • V kořenech, oddencích, uvnitř rostlin
   • Hromadění zásobních látek (amyloplasty-škroby, oleoplasty-lipidy,protoplasty-proteiny)
 • vakuoly
  • měchýřky obalené membránou – tonoplastem
  • uvnitř roztok odpadních látek, enzymů.. = buněčná šťáva
  • více je jich v mladých rostlinách ( u starších je jen 1 velká vakuola)

 

–          navíc u buněk hub:

 • buněčná stěna
  • přibližně jako u rostlin; její hlavní složkou je však chitin; glukan a manan
  • až na výjimky neobsahuje plastidy

 

 

Transport látek přes bun. membránu (plazmatická membrána = regulátor příjmu a výdeje – semipermeabilní)

–          pasivní transport: probíhá bez spotřeby E

 • prostá difúze= transport látek po koncentračním spádu
  • molekuly rozpuštěné látky jsou transportovány z míst s vyšší koncentrací do míst s koncentrací nižší
  • průchody, které se neuzavírají – močovina, org. kyseliny, CH, ethanol, plyny (O2)…
 • osmóza
  • přes membránu pronikají pouze molekuly H2O a částice v ní rozpuštěné, z méně koncentrovaného roztoku do koncentrovanější na druhou stranu membrány, probíhá dokud se koncentrace nevyrovnají (osmotický tlak)
  • Hypertonické prostředí = s vyšší koncentrací látek = vyšší osmotickou hodnotou
   • RB – díky BS pevná, pouze zmenší obsah a plazmatická membrána se odloučí od BS = plamolýza (okurky pustí sůl do salátu)
   • ŽB – smršťuje se = plazmorhiza
  • Hypotonické prostředí = nižší koncentrace rozpuštěných látek, než jaká je v buňce à buňka nasává vodu, zvětšuje V:
   • RB – díky BS pevná, proto nepraskne: v důsledku příjmu H2O se zvětší vakuola, tlak protoplastu na BS = turgor (tlak vakuoly na BS, důležitý pro pevnost rostliny – nevadne)
   • ŽB – praská = plazmoptýza; pro erytrocyty = hemolýza
 • usnadněná difúze
  • transport látek po koncentračním spádu
  • látka se váže na přenašeč zabudovaný do membrány
  • anorganické ionty, vitaminy, purinové a pyrimidinové báze

–          aktivní transport: probíhá za spotřeby E (ve formě ATP)

 • uskutečňován po bílkovinných přenašečích, může probíhat i proti koncentrační spádu
 • cytóza = transportní látka se obalí do GA a projde nebo naopak
  • endocytóza – buňka pohlcuje látky z okolí
  • pinocytóza – membrána obalí částečky, vchlípí se do buňky a odškrtí ve formě měchýřku, ten přejde co cytoplazmy, rozpadá se; obsah se rozptýlí (např. tuk v tenkém střevě)
  • fagocytóza – buňka vytvoří panožky z plazm. membrány, obklopí větší částici a uzavře měchýřek, kam proudí enzymy a rozloží jej (např. bílé krvinky; kořenonožci)
  • exocytóza – měchýřek splyne s membránou a odpadní, škodlivé látky se vyloučí (i hormony)

 

 

Metabolismus

 • Katabolismus = rozklad látek; děje exergonické většinou probíhají jako oxidace substrátu; E se vyrábí
 • Anabolismus = syntetizace;skládání látek; děje endergonické – dochází k syntéze složitějších látek; E se spotřebovává

–          dělení organismů dle charakteru metabolismu:

 • organismy heterotrofní: C ve formě organických látek = živočichové + houby + nezelené části rostlin
 • organismy autotrofní: C ve formě CO2; z anorganických látek si tvoří organické
  • fotoautotrofní organismy = bakterie + sinice + zelené rostliny
  • chemoautotrofní organismy = oxidací anorganických látek (některé bakterie)

–          přenos energie (E) v buňce:

 • E z katabolických dějů se uchovává a odevzdává se ve formě makroergických sloučenin (sloučeniny, ve kterých se E váže v tzv. makroergických vazbách): např. ATP se tvoří připojením fosfátového zbytku k molekule ADP makroergní vazbou = proces fosforylace; E se z ATP se uvolní štěpením dané makroergické vazby
 • ATP se tvoří hlavně v mitochondriích; spotřebovává se v cytosolu

–          uvolňování E:

 • anaerobní metabolismus = anaerobní glykolýza; popř. mléčné či alkoholové kvašení: 1GLUà2ATP
 • aerobní metabolismus = anaerobní glykolýza + Krebsův cyklus a dýchací řetězec: 1GLUà38ATP

 

 Fotosyntéza: 12 H2O + 6 CO2 à C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

 1. Fáze = světělná; primární

–          v membráně tylakoidů je E ze světla využita k tvorbě ATP a NADPH + H+ (redukční činidlo) pro 2. fázi

–          uskutečňuje se v 2 krocích prostřednictvím fotosystémů I a II = soustavy přenašečů a barviv složené hlavně z chlorofylu

–          oba systémy doplňuje fotolýza H2O – voda se rozkládá na O2 a H+ (váže se na NADP+) a elektrony (regenerace fot. II)

 • Fotosystém I
  • P700 = absorbuje svět. záření o max. vlnových délkách 700 nm
  • Přijme světelné záření, přejde do excitovaného stavu a uvolní elektrony, které budou buďto redukovat NADP+ (nikotinamidodenindinukleotidfosfát = koenzym oxidoreduktáz) NADPH + H+ pro 2. fázi, nebo se vrátí zpět a část jejich E bude použita k tvorbě ATP (cyklickou fosforylací)
 • Fotosystém II
  • P680 = přijme svět. záření, přejde do excitovaného stavu a uvolní elektrony, které přecházejí na fot. I., nahradí z něj uvolněné elektrony a část jejich E je k tvorbě ATP (necyklická fosforylace)
 1. Fáze = temnostní; sekundární

–          Může probíhat i ve tmě; probíhá mimo tylakoidy ve stromatu chloroplastů

–           redukce CO2 à vznik sacharidů při využití ATP a NADPH + H+ z primární fáze

 • Calvinův cyklus
  • 6 molekul CO2 + 6 molekul pentózy à * 12 molekul šestiuhlíkatého meziproduktu, ten se rozpadá na  2 tříuhlíkaté karboxylové kyseliny (C3), které se redukují na 2 molekuly aldehydu à kondenzací C3 aldehydu pak vzniká 1 molekula hexózy atd…
  • Zjednodušeně:  6 pentóz + 6 CO2 à *6 molekul hexózy: 1 = zisk; 5 se přemění na 6 pentóz
  • C3 rostliny – vytvářejí v Calvinově cyklu tříuhlíkaté kyseliny
  • C4 –produkt asimilace = čtyřuhlíkatý oxalacetát à vyšší produkce, nižší rychlost transpirace, nízká fotorespirace, vyšší nároky na množství CO2, slunečního záření a teploty; např. kukuřice, proso, třtina
  • CAM rostliny – adaptace na suché prostředí s nedostatkem vody (kaktusy – přes den zavřou průduchy)

 Glykolýza

 • děj, při němž se glukóza v buňce odbourává na pyruvát (sůl. kyseliny pyrohroznové) a dochází tak ke vzniku ATP
 • probíhá v cytoplazmě
 • konečný zisk: z 1 GLU vznikají 2 ATP
 • za anaerobních podmínek se pak pyruvát zpracuje kvašením = fermentací à vznik pouze 2 molekul ATP
  • mléčné kvašení à kys. mléčná (laktát) – svaly: při nedostatku O2, následně dostatek = zpět na pyruvát
  • alkoholové kvašení à ethanol
 • za aerobních podmínek pak pyruvát podléhá oxidační dekarboxylaci à * acetyl-CoA, který je dále oxidován v Krebsově cyklu a následně předeven oxidativní fosforylací na vodu a CO2 za dalšího vzniku přibližně 36 molekul ATP à celkem tak vzniká přibližně 38 molekul ATP

 

Krebsův cyklus (citrátový cyklus; cyklus trikarboxylových kyselin)

 •  řada reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů
 • probíhá v matrix mitochondrií, v podstatě slouží ke vzniku E ve formě ATP
 • acetyl-CoA je je odbouráván na CO2 a redukované koenzymy (NADPH + H+, FADH2), které dále vstupují do d. řetězce

 

Dýchací řetězec

 • systém, při němž buňky získávají rozhodující množství E
 • probíhá na vnitřní membráně mitochondrií
 • H z NADPH+H+ a FADH2 se oxiduje à H2O + E (přes několik stupňů, E je k syntéze ATP – je uvolněna po částech a používá se na tvorbu makroergických vazeb v molekulách ATP = oxidační fosforylace)
 • FADH2 = redukovaná forma FAD+ (flaviadenindinukleotidu = koenzym oxidoreduktáz)

Buněčné dělení

 •  proces, kdy z 1 mateřské buňky vzniká několik buněk dceřiných; u PRO však probíhá odlišně od ostatních organismů
 • PRO se díky buněčnému dělení rozmnožují, EU jím zvyšují množství buněk ve svém těle

–          Často se rozlišuje několik typů dělení dle osy, v níž probíhá:

 • Nepravidelné binární dělení – u améb, osa dělení není vždy stejná, je ale vždy kolmá na dělicí se jádro
 • Podélné dělení – u bičíkovců (Euglena), cytoplazma se dělí podélně, odpředu dozadu
 • Příčné dělení – u nálevníků (Paramecium), cytoplazma se dělí příčně mezi dvěma jádry

–          Buněčné dělení prokaryot: binární dělení = buňka se prodlouží na dvojnásobnou délku a replikuje svou DNA, uprostřed se začně vytvářet septum (přehrádka složená ze dvou membrán a základu buněčné stěny) à běžně z každé ze 2 částí mateřské buňky vznikne 1 buňka dceřinná, při nedokončeném dělení septa však může dojít ke vzniku shluků bakterií

–          Buněčné dělení eukaryot – probíhá zcela odlišně než u prokaryot – rozlišuje se na dva typy:

 • Mitóza = dělení somatických (tělních) buněk – 2n
  • Většina dělení, ke kterým v buňkách organismů dochází: nemění se počet chromozómů (počet chromozómů mateřské buňky = počet chromozómů dceřinné buňky)
  • Fáze:
 1. Profáze: Centriola se rozdělí, jedna z nich přejde k opačnému pólu, rozpustí se jaderná membrána a jadérko, probíhá spiralizace chromozomů, vytvoření dělicího vřeténka (z mikrotubulů – inhibováno jedem kolchicinem z ocúnu)
 2. Metafatáze: Chromozómy se rovnají do rovníkové/ekvatoriální roviny dělicího vřeténka, připojí se centromerami na mikrotubuly dělicího vřeténka; centromery se podélně rozštěpí
 3. Anafáze: Mikrotubuly se zkracují, chromatidy rozštěp. chromozómů směřují  k pólům
 4. Telofáze: začíná cytokineze (=vlastní dělení buňky), * jaderné membrány a jadérek b.
 • Interfáze: období mezi dvěma mitózami (část buněčného cyklu bez M-fáze)
 • Meióza = Redukční dělení, snižuje diploidní počet chromozómů (2n – dvě sady) na haploidní (n)
  • Probíhá při vzniku pohlavních buněk (u živočichů) a výtrusů (u rostlin)
  • z 1 buňky s diploidním počtem chromozómů vzniknou 4 buňky s haploidním počtem chrom.
  • Probíhá ve dvou fázích:
 1. Meiotické dělení (heterotypické)
 • Profáze I – dělí se do několika stádií:
  • Leptotene: spiralizace vláken DNA a diferenciace chromozómů
  • Zygotene: homologické chromozomy se přibližují k sobě a za pomoci speciální bílkoviny se spojují v tzv. bivalent
  • Pachytene: chromozomy dokončují spiralizaci a bivalenty jsou pozorovatelné jakožto tzv. tetrády – čtyřchromatidového komplexy; nesesterské chromatidy se přitom proplétají a dochází ke vzniku chiazmat („uzlíků“), v této fázi dochází k tzv. crossing-overu, kdy se rekombinují části homologických chromatid
  • Diplotene: uvolňují se bílkovinné vazby mezi homologickými chromozomy a dochází k jejich postupnému oddalování, vzniklé uzlíky mezi nehomologickými chromatidami jsou stále spojené
  • Diakineze: dochází k přeuspořádání a rozchodu homologických chromozomů, chiazmata se posunují na konec chromatid, kde zanikají
  • Metafáze I – páry chrom. v rovníkové rovině, na mikrotubuly se váží celé chrom.
  • Anafáze I – mikrotubuly se zkracují, k pólům taženy celé chromozomy
  • Telofáze I – * 2 buňky s n počtem chromozomů, netvoří se jaderná membrána
 1. Meiotické dělení (homotypické) – prakticky běžná mitóza
 • Profáze II – de facto shodná s telofází I
 • Metafáze II – chromozomy se rovnají do rovníkové roviny dělicího vřeténka, připojí se centromerami na mikrotubuly děl. vřeténka, centromery se podélně rozštěpí
 • Anafáze II – mikrotubuly se zkracují, chromatidy rozštěp. chromozomů k  pólům
 • Telofáze II – začátek cytokineze (=dělení buňky); * jaderné membrány + jadérek

–          Amitóza

 • speciální typ buněčného dělení, kdy dochází k pouhému zaškrcení buněk
 • nezávisí na přesném rozdělení chromozómů
 • je typická pro nekontrolované bujení (nádory apod.) a také pro rozmnožování makronukleu nálevníků a výjimečně i u některých zdravých vícejaderných buněk

 

Buněčný cyklus

 • M-fáze (mitotická): vlastní dělení
 • G1-fáze (postmitotická): růst buňky, syntéza bílkovin a RNA, hlavní kontrolní uzel – možnost blokace: geny i podmínky
 • S-fáze (syntetická): replikace DNA (jedna chromatida si nareplikuje druhou chromatidu)
 • G2-fáze (postsyntetická): syntéza organel, rRNA
 • G1-, S- a G2 fáze se souhrnně označují jako interfáze

 

 

1 komentář u „1. Cytologie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>