17. Bezobratlí živočichové

 1. houbovci (modelový organismus –  houba říční)
 2. žahavci (modelový organismus – nezmar)
 3. ploštěnci (modelový org. – ploštěnka a tasemnice)
 4. hlístice (modelový org. škrkavka)
 5. kroužkovci (modelový org. žížala)
 6. měkkýši (modelový org. hlemýžď)

 1. Charakterizujte prvoústé živočichy, uveďte typické znaky.
 2. Charakterizujte druhoústé živočichy, uveďte typické znaky a příklady.
 3. Charakterizujte jednotlivé zárodečné listy a jejich umístění.
 4. Houby (Porifera) – jejich životní podmínky, význam a využití.
 5. Popiš houbu říční její způsob rozmnožování.
 6. Žahavci – anatomie nezmara, jednotlivé tělní soustavy nezmara, stádia polypovců, význam a využití polypovců.
 7. Ploštěnci – přizpůsobení se životním podmínkám, anatomie, rozmnožování některých endoparazitických  ploštěnců, jejich význam pro člověka.
 8. Hlístice – stavba těla, potravní specializace, pohlavní dimorfizmus.
 9. Kroužkovci – význam kroužkovců v přírodě, popište anatomii žížaly.
 10. Měkkýši – rozdělení, anatomie hlemýždě, typy schránek, ekologický význam a využití měkkýšů člověkem.
 

Bezobratlí

 • Bezpáteřní – Invertebrata
 •  95% všech živočichů

Zárodečné listy

 • 3 hlavní skupiny buněk, které vznikají během embryogeneze živočichů:

Entoderm

 • Vzniká imigrací buněk dovnitř gastruly
 • Zpočátku ze zploštělých buněk, které se řadí do sloupců
 • Tvoří TS (výjma část úst, hltanu a řiti); buňky lemující žlázy, které jsou otevřeny do TS (játra, pankreas), epitel Eustachovy trubice, čás stř. ucha, průdušnice, průdušky, alveoly, močový měchýř, část močové trubice

Ektoderm

 • Vyvíjí se ve stadiu gastruly
 • Pokožka + deriváty; výstelka i konec zažívací trubice; čichové buňky, mozeček, tyčinky a čípky, dřeň nadledvinek, vzdušnice vzdušnicovců, rohovka, čočka
 • Neuroektoderm = NS + neurální lišta

Mezoderm

 • = mezenchym; zpočátku tvořen houbovitými shluky buněk
 • Vzniká ve stadiu gastruly à ektomezoderm (někteří žahavci); entomezoderm (častější)
 • Mezoglea = mezoderm, v němž převládá amorfní nebuněčná složka (rosol) (polypovi)
 • Vznik VS, obal střeva, PS, CS, struna hřbetní, svaly, kostra, OS
 • Vytváří dutinu = coelom, který je obal plesurou = mezodermální epitel
  • Schizocoel
   • Nepravá tělní dutina, vzniká rozestoupením mezodermu v embryonální stadiu = schizocelní
   • Typický pro prvoústé = kroužkovci, členovci; měkkýši..
   • Mezentoblasty à mezoderm à na obou bocích prvostřeva – dvoustranně symetrická tělní dutina
   • Enterocoel
   • Blastocoel = pseudocoel – u primitivnch živočichů, kteří nemají coelom

Diblastica

Kmen: Vločkovci

Kmen: Živočišné houby (Porifera)

 •  Třída: Vápenatí
 • Třída: Rohovití
 • Třída: Křemití

Kmen: Žahavci

 • Třída: Polypovci
  • Řád: Nezmaři
  • Řád: Trubýši
  • Třída: Medúzovci
  • Třída: Korálnatci

Kmen: Žebernatky

 Triblastica

Kmen: Korálovci

Kmen: Ploštěnci

 • Třída: Ploštěnky
 • Třída: Tasemnice
 • Třída: Motolice

Kmen: Pásnice

Kmen: Mechovnatci

Houbovci (Porifera)

 • asi 8 000 druhů
 • pouze 150 druhů sladkovodních
 • bez tělní souměrnosti (radiálně symetrické)
 • Řada typů specializovaných buněk, ale bez specializovaných tělních soustav
 • V dospělosti žijí přisedle
 • Specializované buňky:
  • amoebocyty – schopné fagocytózy a měňavkovitého pohybu
  • skleroblasty – vylučují jehlice (sklerity)=vnitřní opora těla houby
  • spongoblasty – vylučují pružná a pevná vlákna a archeocyty, spongin= pružná org. látka
  • archeocyty – vznik pohl. buněk
  • porocyty – tvoří kanálky, kterými proudí do osculární dutiny voda s živinami
 • 3 typy tělní stavby dle umístění choanocytů:
  • Askonový typ - choanocyty vystýlají vnitřek spongocoelu.
  • Sykonový typ – choanocyty jsou ve vchlípeninách spongocoelu.
  • Leukonový typ – choanocyty jsou v komůrkách mezoglei. Spongocoel je silně potlačen.
 • tělní soustavy:
 • VS – není (vylučuje pomocí vyvrhovacího otvoru)
 • DS – není (dýchá celým povrchem těla)
 • OS – není
 • NS – není
 • TS -láčka a límečkovité buňky – příjem látek s vodou ostiemi
 • RS – pohlavně i nepohlavně
  • nepohlavní rozmnožování = pučení – jedinci se neoddělují, ale vytvářejí se kolonie
  • pohlavní rozmnožování = hermafrodité; spermie vznikají většinou z choanocytů a vajíčka z archeocytů, spermatocyty se do buňky dostávají stejně jako potrava (neexistují reprodukční orgány – gonády), po splynutí těchto buněk vzniká zygota → obrvená larva (amfiblastula) – plave a po určité době přisedá → nový jedinec
  • vnitřní – archeocyty se obalí dvěma spongiovými vrstvami -> gemule (vnitřní pupen)
  • gemule přežijí nepříznivé období, pak z nich vyroste nový jedinec; mateřskká houba se na podzim rozpadá (gemuli mohou přenášet i ptáci)

zástupci:

 • Houby vápenaté (Calcispongia)
  • jehlice z CaCO3
  • Např. houba voštinatá
  • Houby křemité (Hexactinellida)
   • Jehlice z SiO2
   • Např. houba pletená ( ozdobná „krajková kostra“, Venušin pohár)
  • Houby rohovité (Demospongiae)
   • Nejen SiO2, ale hlavně spongin 
   • Např. houba mycí, houba koňská, houba pohárová (Neptunův pohár)
  • Sladkovodní houby: houby rybniční, houba říční (Bajkal, Ontario, Sokolovsko)
   • Houba rybniční = gemule má špičaté jehlice
   • Houba říční = gemule má špičaté jehlice + amfiblasty (dvojštítky)

význam + užití:

 • potrava některých živočichů (přílipka, mořská jehla)
 • mycí houby
 • farmacie; biochemie – toxiny = obrana či hubení hostitelů à zvětšení prostoru

 

Žahavci (Cnidaria)

 • Paprsčitá tělní souměrnost = radiální
 • Dvojvrstevné tělo (diblastica)
 • Žahavé epidermální buňky
 • Neprůchodná trávicí soustava
 • Dvě stadia v životním cyklu – polyp a medúza
 • Častá tvorba kolonií
 • asi 10 000 druhů – jen 20 z nich je sladkovodních
 •  tělní soustavy:
  • TS – láčka – gastrovaskulární dutina
  • NS – difúzní NS (rozptýlená síť neuronů), nemá ganglia
  • Smysly – u polypu – hmatové a chemické, u medúz – zrakové a rovnovážné
  • RS – polyp i medúza ( polyp – nepohlavně, medúza – pohlavně, jen polyp – nepohlavně i pohlavně → zygota → plovoucí obrvená larva → polyp….rodozměna
  • VS – otvor do láčky slouží k vylučování vody a zbytků
  • DS – celým povrchem těla

zástupci:

 • Polypovci (Hydrozoa)
  • nezmar zelený
  • medúzovka sladkovodní
  • trubýši – měchýřovka portugalská
  • Medúzovci (Scyphozoa)
   • talířovka ušatá
  • Korálnatci (Anthozoa)
   • korál červený
   • sasanky – sasanka koňská
   • koráli – větevníci – mozkovník

 

Ploštěnci (Platyhelminthes)

 • Bilaterální souměrnost tělní
 • Tři zárodečné listy (ektoderm, entoderm, mesoderm)
 • schizocoelní tělní dutina
 • u volně žijících skupin obrvení těla
 • 20 000 druhů
 • tendence k parazitismu
 • kožně svalový vak
 • tělní soustavy:
  • TS – není průchodná, chybí řitní otvor, odlišnost – svalnatý hltan
  • VS – protonefridie
  • NS – provazcovitá
  • Smysly – mechanoreceptory, chemoreceptory
  • RS – obojpohlavnost

zástupci:

 • Ploštěnky (Turbelllaria)
  • ploštěnka kalužní – tupý tvar hlavy
  • ploštěnka potoční – šípovitý tvar hlavy
  • ploštěnka mléčná – průsvitné tělo
  • Motolice (Trematoda)
   •  motolice jaterní
    • Způsobuje onemocnění zvané fasciolóza (Peru, Bolívie, Ekvádor, F, Šp)
    • Mezihostitel = vodní plaz (plovatkovití)
 1. Nevyvinutá vajíčka trusem ven
 2. Vajíčko se zárodkem miracidia
 3. Miracidium se líhne, aktivně proniká do plže
 4. Sporocysta -> redie -> cerkarie
 5. Volně plovoucí cerkarie na vodních rostlinách
 6. Metacerkarie – pozření skotem, ovcemi, člověkem = infekční
 7. Vyloučení skotem
 8. Metacerkarie se excystují v TS -> dospělé motolice = jaterní žlučovody
 • Tasemnice (Cestoda)
  • tasemnice bezbranná (Taenia saginata)
   • 3-5 m; někdy i25 m
   • Kosmopolitně rozšířený helmint
    • Skolex = hlavička + 4 přísavky (tasemnice dlouhočlená má rostellum s háčky)
    • Proglatidy = 1000 – 2000 článků těla
 1. nakažená vajíčka sní prase
 2. onkosféra se přichytí do střeva, jde do svalů -> boubel (scolex se přichytí do střeva)

nebo: sníme rovnou vajíčka ->do svalů = cystiardóza (mozek + oči)

 • měchožil zhoubný
  • 3 –6 mm
  • Střeva psovitých šelem; ne klinické onemocnění
  • Nebezpečný pro mezihostitele (ovce, kozy, srnky, skot, prase, člověk..)
  • Obrovské boubele = larvocysty
  • Infekční stadia – skolex

 Hlístice (Nematoda)

 • Uniformní „červovitý“ tvar
 • bílkovinná kutikula
 • Rohovité papilární čelisti
 • Vylučovací orgány v podobě postranních lišt
 • Bilaterální souměrnost tělní
 • tělní dutinu(pseudocoel) zde vyplňuje tekutina
 • Kutikula – je vylučována buňkami pokožky, během vývoje se svléká
 • Svaly – svalový vak – pouze podélné – pohyb mrskání tělem
 • Pro pohyb potřebují tekutinu (na suchu se nemohou pohybovat

Tělní soustavy:

 • TS: průchodná (hltan + střevo s řitním otvorem)
 • VS: laterální lišty
 • CS: není, DS: není – O2 do těla difuzí
 • NS:  provazcovitá bez tělních uzlin
 • PS: gonochoristé, někdy nápadná pohlavní dvojtvárnost
  • samice – větší, delší
  • samec – speciální orgán, kterým se přichytí v pohlavním otvoru samice při kopulaci
  • vajíčka – mají silnou ochrannou vrstvu
  • vývoj je přímý, juvenil se podobá dospělci

zástupci:

 • Háďátko octové
 • Háďátko řepné
 • Háďátko bramborové
 • Roup dětský
 • Škrkavka
 • Svalovec stočený
 • Vlasovec mízní

 Kroužkovci (Annelida)

 • Rovnoměrné článkování těla
 • Coelom (tělní dutina) složený z párových váčků  v každém článků
 • Tělesná stavba – 3 zárodečné listy = triblastica
  • Ektoderm
  • Entoderm
  • mezoderm
 • Povrch i vnitřek těla příčně článkován – disepimenty (přepážky)
 • Homonomní článkování –nelze rozlišit tělní úseky
 • Tělo kryto kutikulou
 • Kožně svalový vak-peristaltický pohyb
 • Hydroskelet

tělní soustavy:

 • TS – diferencovaná: hltan, žvýkací žaludek, enzymatický rozklad
 • CS – uzavřená: hřbetní („srdce“) a břišní krevní céva
 • NS – žebříčková=  (1)provazcovitá s uzlinami (ganglia) – dvojitý nervový pruh – často splývá
 • Smysly: hmat, chemoreceptory, u dravců i zrak
 • VS– metanefridie
 • RS – mnohoštětinatci: gonochoristé, máloštětinatci, pijavky: hermafrodité

zástupci:

 • Mnohoštětinatci (Polychaeta)
  • Končetiny
  • Dýchání žábrami
  • Gonochoristi
  • Nepřímý ontogenetický vývoj
  • Např. nereidka, pískovník rybářský, rournatec vějířový
  • Máloštětinatci (Oligochaeta)
   • Bez končetin, ale se štětinkami
   • Dýchají celým povrchem těla
   • Hermafroditi (vajíčka kladou do opasku)
   • Přímý ontogenetický vývoj
   • Např. žížala obecná, nítěnky
  • Pijavky (Hirudinea)
   • Nepravé článkování
   • Přísavky
   • Ztráta štětinek
   • Např. hltanovka, chobotnatka rybí, pijavka lékařská, pijavka koňská

 

Měkkýši (Mollusca)

 • Členění těla: hlava – noha –  útrobní vak
 • Měkké tělo chráněné schránkou
 • Radula
 • Coelom tvořený pouze dvěma dutinami
 • 135 000 druhů
 • Útrobní vak obsahuje orgány a je kryt kožním záhybem tzv. pláštěm
 • Schránka plžů se nazývá ulita a schránka mlžů lastura
 • Někteří zástupci schránku nemají. Např. sépie mají sépiovou kost a u některých živočichů chybí schránka zcela – např.  Chobotnice
 • Stavba schránky: povrchová vrstva – konchiolin, střední vrstva – aragonit, vnitřní vrstva – kalcit
 • Dvě coelomové dutiny: osrdečník a dutina kolem reprodukčních orgánů

Tělní soustavy:

 • TS: radula, hepatopankreas
 • CS: otevřená, mají jen srdce, v těle obíhá hemolymfa, hemocyanin
 • NS: starobylejší skupiny – bez ganglií, pouze prstence a vlákna, u většiny je z pěti párů uzlin
 • VS: metanefridie
 • DS: ve vodě – žábry, na suchu – plicní vaky a prokrvená plášťová dutina
 • Smyslová soustava – Oči- Mají pouze výběžky zrakových buněk. Mohou mít také jednoduché oční jamky,pohárkovité oči,  Oči hlavonožců jsou komorové – nejdokonalejší typ oka (stejný jako u člověka)
 • Svalová soustava – Všechno svalstvo v těle, kromě zatahovače plže do ulity a zatahovače tykadel je hladké. Hladké svalstvo tvoří i nohu plžů.
 • RS: pohlavní, i hermafrodité, líhnou se z vajíček
  • Výjimky – někteří jsou živorodí.
  • Vývoj přímý (tzn. malý plž po vylíhnutí podobný dospělci a jenom roste) nebo nepřímý (přes larvu)

Zástupci:

 • Plži (Gastropoda)
  • Ulita
  • Plícní vak
  • Předožábří (Prosobranchiata)
   • Např. přílipky, ušeň, zavinutec, homolice, ostranka, bahenka živorodá
  • Zadožábří (Opisthobranchiata)
   • Např. zej obrovský
  • Plicnatí (Pulmonata)
   • Plícní vak
   • Např. hlemýžď zahradní, páskovka, suchomilka, závornatky, plzák, slimák, plovatka, okružák ploský
 •  Mlži (Bivalvia)
  • Lastura
  • Přitahovač
  • Glochidium
  • Např. ústřice, slávky, perlotvorka mořská, hřebenatky, srdcovky, zéva obrovská, skulař vrtavý, škeble, velevrub, perlorodka říční, slávička mnohotvárná
 • Hlavonožci (Cephalopoda)
  • Zobák
  • Jedové žlázy
  • Komorové oči
  • Přímý ontogenetický vývoj
  • Např. loděnka obecná, sépie, oliheň, krakatice, chobotnice

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>