25. Ekologie

základní ekologické pojmy, ekologické zákony, organismus a prostředí, biotop, nika, biotické a abiotické složky prostředí, populace, ekosystémy…..)

 

 1. Dělení ekologie
 2. Vztah organismu k prostředí
 3. Autotrofní a heterotrofní organismy
 4. Podmínky života v prostředí – abiotické vlivy, biotické vlivy.
 5. Základní pojmy – jedinec, druh, populace..
 6. Společenstvo a ekosystémy. Vztahy ve společenstvu – potravní řetězce a pyramida.
 7. Ochrana přírody v ČR. Základní dokumenty, způsob ochrany, ochranářské organizace.
 8. Chráněná území na území naší republiky.

1. Ekologie

 • řecky: oikos = domov
 • definice:
  • nauka o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich životním prostředí (E. Haeckel, 1869)
  • nauka o ekonomii přírody (E. Haeckel, 1879)
  • nauka o struktuře a funkci přírody (E. P. Odum, 1963)
  • Ekologie je vědecké studium vzájemného působení mezi organismy a jejich prostředím. (E. P. Odum, 1977)

základní dělení:

 • základní = obecné věci
 • aplikovaná = zemědělství; živ. prostředí; průmysl…
 • technologická = výzkum; znečištění živ. prostředí…

 

 • člověka = prognostika, vztahy
 • hlubinná = filosoficky a esteticky
 • krajiny = jednotlivý celek
 • obecná = řídí, studuje, objasňuje poznatky
 • produkční = studuje produkci živočišné i rostlinné biomasy
 • sociální = vazby a závislosti lidí a ekologických zákonů
 • speciální = biotopy – např. Krušných hor; vyšších rostlin..
 • teoretická = matematické modely a simulace

 

 • autekologie = vztah jedince a prostředí
 • demekologie = vztah populace a prostředí
 • synekologie = vztah společenstev vůči ekosystémům

 

 • bakterií
 • rostlin
 • hub
 • živočichů
 • člověka = antropoekologie

 

 • vod (řeky, rybníky, moře..)
 • lesa
 • půdy

 

2. Vztah organismu k prostředí

adaptace:

 • dělení dle ekologické valence (=schopnosti přizpůsobit se):
  • stenoekní
   • úzká ekologická valence
   • bioindikátoři
  • euryekní
   • široká ekologická valence
   • velmi adaptabilní

ekotyp: určitý stupeň rozrůznění v rámci jednoho druhu

areál:

 • místo výskytu
 • splňuje ekologické požadavky druhu
  • primární
  • sekundární = živočich zde byl zavlečen nebo se přemístil

druhy organismů z hlediska umístění:

 • autochtonní = původní
 • alochtonní = zavlečený
 • synantropní = žije v blízkosti člověka (vrabec, krysa)
 • kosmopolitní = široce rozšířený a přizpůsobivý
 • endemit = žije pouze na určitém území
 • relikt = žije již na velmi malém území; důkaz předchůdců

konvergence: sbíhavost

divergence: rozbíhavost; společné znaky u jiných druhů – jeden druh dal vzniknout ostatním (Darwinovy pěnkavy)

 

Přizpůsobení organismů:

živočichové:

 • euryekní/stenoekní
 • teplomilní/chladnomilní

rostliny:

 • silné ochlupení
 • lesklé listy
 • omezená transpirace – CAM cyklus
 • vylučování silic
 • odolnost semen
 • přemrznutí = nutná podmínka klíčivosti a kvetení
 • jarovizace

Základní ekologické zákony

Liebigův zákon minima (1840)

 • Život a růst organismů je limitován tím prvkem, kterého je nedostatek
 • Např. pro růst rostlin jsou nejdůležitější prvky N, P, K – K potřebují rostliny velmi málo a v půdě je ho většinou dostatek; N dokonce nadbytek à limitujícím pravme je tedy ve většině společenstev P

Shelfordův zákon tolerance (1913)

 • Každý organismus toleruje určité rozpětí faktorů (teplota, vlhkost, zástin, pH..), ve kterém může existovat
 • Dle tohoto pravidla dělíme organismy do dvou základních skupin:
  • Euryekní
  • Stenoekní – často charakterističtí pro jeden biotop; chránění a ohrožení

Biogeografická pravidla

 • zásady, dle kterých se organismy na naší planetě chovají či vypadají (nejčastěji jsou dány adaptacemi na klimatické podmínky areálu, ve kterém konkrétní taxon žije)
 • často se vztahují na teplokrevné (homoiotermní) živočichy a jejich hospodaření s teplem; méně často na poikilotermní (jejich teplota kolísá s teplotou prostředí)

 Allenovo pravidlo

 • Zabývá se navzájem příbuznými homoiotermními živočichy
 • Živočichové žijící ve vyšších zeměpisných šířkách mají menší tělní výběžky (zobáky, uši, ocasy) a končetiny než jejich příbuzní, se kterými se setkáváme blíže rovníku
 • Je tomu nejspíše proto, aby nedocházelo k velkým ztrátám tepla a k rychlejšímu ochlazování živočichů, žijících v oblastech horkých – např. liška polární vs. liška obecná; fenek berberský

 Bergmanovo pravidlo

 • Zabývá se navzájem příbuznými homoiotermními živočichy
 • Druhy a poddruhy žijící v chladnějších oblastech jsou zpravidla větší a mohutnější
 • Důvodem rozdílu je poměr mezi objemem a povrchem těla jednotlivých taxonů – větší živočich má menší poměr povrchu těla vůči objemu a tím menší tepelné ztráty na jednotku hmotnosti
 • Např. medvědi, poddruhy tygra, tučňáků apod.

 Fosterovo pravidlo

 • Vznik zakrslých forem živočichů na izolovaných místech
 • např. na středomořských ostrovech (Malta, Kypr, Kréta, Sardinie) žil v dobách ledových trpasličí slon o výšce0,9 m– vedle tohoto slona tam žili také trpasličí jeleni, hroši a jiní savci
 • Homo erectus florensis – složitá záležitost

Glogerovo pravidlo

 • Přizpůsobení živočichů klimatickým podmínkám
 • Teplokrevní živočichové mají směrem na sever tmavší srst, kůži a peří – touto adaptací snižují své albedo, což je schopnost odrážet nebo pohlcovat sluneční záření – světlé povrchy mají albedo velké a odráží většinu dopadající energii – tmavé povrchy se přijetím energie oteplí
 • Řada výjimek (lední medvěd) = mnozí živočichové upřednostnili před výhodnějším hospodařením s teplem maskování

 Hesseho pravidlo

 • Homoiotermní živočichové ve vyšších zeměpisných šířkách nebo vyšších nadm. v. mají oproti druhům z teplejších oblastí větší srdce à rychlejší cirkulace krve, zmírnění ochlazování okrajových partií těla

Hopkinsův zákon (= bioklimatický princip)

 • Začátek jednotlivých biologických událostí (např. květení či rozmnožování), se časově posouvá v závislosti na průměrné teplotě, která v dané oblasti figuruje
 • Směrem na sever, na východ a do vyšších nadm. výšek se tyto biologické události opožďují
 • Časový posun o 4 dny odpovídá přibližně změně o 1o z. š. o 5o v. d. a asi o 400 m v horách

Renschovo pravidlo

 • Hustota a délka srsti savců se se vzrůstající teplotou prostředí zmenšuje
 • V teplých oblastech je zbytečné investovat do mohutného kožichu

 

 1. Autotrofní a heterotrofní organismy

Autotrofie

 • řecky: autos = sám a trophe = výživa
 • způsob získávání uhlíku z anorganických látek (zpravidla CO2) pro tvorbu vlastních organických látek u tzv. autotrofních organismů = producentů

Mixotrofie = kombinace heterotrofní a autotrofní výživy (masožravou)

Fotoautotrofie = rostliny, řasy, sinice

Chemoautotrofie = bakterie

 

Heterotrofie

 • řecky: heterone = jiné a trophe = výživa
 • způsob získávání uhlíku z organických látek – na rozdíl od autotrofních org. jej hetetrofní organismy (=konzumenti) nejsou schopnosti z anorg. Látek syntetizovat
 • živočichové, houby, nezelné rostliny a řada mikroorganismů

Chemoheterotrofie = E získávájí rozkladem organické hmoty vytvořené jinými organismy

Fotoheterotrofie = některé bakterie

 

Litotrofie

 • řecky: lithos = země a trophe = výživa
 • způsob získávání energie organizmů; zvaných litotrofy, které k tomuto účelu používají anorganický substrát minerálního původu
 • buď získávájí uhlík skrz určitou formu biosyntézy, nebo konvergují energii skrze aerobní či anaerobní dýchání
 • patří mezi ně některé druhy mikrobů a rostlin, žádní živočichové

Organotrofie: způsob získávání uhlíku z organických látek – uplatňují to organismy zvaní organotrofové; organismy, které nepatří mezi organotrofy, patří mezi litotrofy

Fotoorganotrofie = energii čerpají ze světla

Chemoorganotrofie = energii čerpají z exergonických chem. reakcí (např. rozklad org. látek)

 

 1. Podmínky života v prostředí – abiotické vlivy, biotické vlivy

Podmínky života v prostředí:

základní znaky života:

 • dráždivost
  • reakce na podněty
  • stálost vnitřního prostředí (homeostáza)
  • dědičnost
   • genetická informace (DNA, RNA)
   • schopnost replikace nukleové kyseliny
  • rozmnožování
   • pohlavní (♂ + ♀ buňky)
   • nepohlavní (vznikají specifické nepohlavní rozmnožovací částice)
   • vegetativní (potomek vzniká z těla rodiče, de facto je to jeho klon)
   • nejvýhodnější je pohlavní rozmnožování (kombinace genetické informace)
   • výhody nepohlavního a vegetativního rozmnožování: je rychlejší, produkuje více jedinců
  • metabolismus: látkový, energetický
  • vývoj
   • ontogeneze (vývoj jedince)
   • fylogeneze (vývoj druhu)
  • růst: omezen délkou života a geny

abiotické faktory prostředí/vlivy:

 • světlo
  • viditelné světlo = 380-750 nm
  • fotoperiodismus
   • rostliny: světlobytné, stínobytné, dlouhodenní, krátkodenní, neutrální..
   • živočichové: noční, denní
  • teplo
   • infračervené záření = teplo
   • UV záření = změny v DNA; nezbytné pro tvorbu vitamínu D
   • Teplotní optimum = 15-30oC
  • voda
  • vzduch
  • půda

biotické vlivy:

 • organismy
 • organické produkty
 • metabolické produkty
 • mrtvá těla

 

 1. Základní pojmy – jedinec, druh, populace..
 • ekolog: člověk, který zkoumá vztahy mezi živými organismy a jejich prostředím
 • organismus = jedinec: určitý biologický druh u nějž něco zkoumáme
 • populace: soubor všech jedinců jednoho druhu, kteří se společně vyskytují na nějakém vymezeném území
 • společenstvo = biocenóza: soubor všech jedinců všech druhů vyskytujících se společně na určitém souvislém území (fytocenóza, zoocenóza)
 • ekosystém: soubor všech jedinců všech druhů (biocenóza) + působící soubor abiotických faktorů (podmínek a zdrojů)
 • biosféra: globální ekosystém celé země, zahrnuje: atmosféru, litosféru a hydrosféru, které jsou kolonizovány živými organismy
 • biodiverzita: rozmanitost společenstva  z hlediska počtu druhů, jimiž je tvořeno = rozmanitost živého světa
 • chionofilní: vegetace sněhových míst
 • chionofobní: subalpinská vřesoviště; společenstva s kostřavou nízkou a sítinou trojklanou

Hierarchie organizmů:

 • 1. biomakromolekuly (bílkovina, DNA)
 • 2. nadmolekulární soustava (ribozom)
 • 3. buněčné organely (mitochondrie, plastidy, jádro)
 • 4. buňka = základní jednotka živých soustav
 • 5. tkáně – živočichové (nervová tkáň), pletiva – rostliny (vodivé pletivo)
 • 6. orgány (mozek, list)
 • 7. orgánové soustavy (trávicí soustava)
 • 8. organismus (člověk, myš, pelargónie)
 • 9. obligátní společenstvo = jedinec není schopen přežít sám (mraveniště, termitiště)

Společenstvo a ekosystémy. Vztahy ve společenstvu.

Společenstva

 • soubory populací různých druhů na určitém biotopu
 • fytocenóza, zoocenóza
 • ráz společenstva určuje dominantní populace

stratifikace společenstva:

 • v prostoru
  • svislé (vertikální) – patra (např. patra v lese: kořenové, mechové, bylinné, keřové, stromové)
  • vodorovné (horizontální) – rozdíl mezi středem a okrajem společenstva – důležité jsou i ekotony (= hraniční pásma mezi biocenózami)
  • v čase
   • postupné využití daného prostoru
   • sezónní změny v závislosti na změnách teploty, vlhkosti, dostupnosti světla…

vztahy ve společenstvu

 • složité vzájemné závislosti mezi populacemi (uplatňují se opět vztahy vnitrodruhové i mezidruhové)
 • sukcese společenstva= dlouhodobé změny ve společenstvu směřující k vytvoření stability za daných podmínek
  • primární – na zcela neosídlených biotopech (nově vzniklý ostrov)
  • sekundární – na již osídlených, ale narušených biotopech (les po požáru)
  • klimax = relativně ustálené konečné společenstvo vzniklé sukcesí

stabilita společenstva:

 • je dána dlouhodobým vývojem
 • faktory stability:
  • biodiverzita – druhová pestrost (dvě složky: diverzita = počet druhů, disparita = počet tělních plánů a jejich rozdílnost) zachování podmínek biotopu
  • přírodní × umělé (člověkem vytvořené) biocenózy

 

Biomy

 • soubory různých biocenóz (ekosystémů) podobné struktury a funkce, které se vyvinuly v určitých podmínkách prostředí (→ dle klimatických podmínek se vyvinuly následující biomy)
 • tropický deštný les
 • průměrná teplota 25 °C; roční srážky 2000–8000 mm
 • rostliny: palmy, liány, epifysy…
 • živočichové: opice, hmyz, papoušci, kolibříci…

–          tropické poloopadavé a opadavé lesy

 • lemují deštné lesy; chladné období: 15–20 °C, teplé období 25–30 °C; srážky 1500–2000 mm
 • rostliny: listnaté stromy opadávající v období sucha…
 • živočichové: opice, tapír…

–          tropické pouště a polopouště

 • poušť kamenitá, štěrkovitá, písečná; teplotní rozdíly mezi dnem a nocí až40 °C
 • 11 měsíců bez srážek
 • rostliny: sukulenty, efeméry…
 • živočichové: hadi, ještěři, hmyz…
 • mechanismy přizpůsobení se živočichů období sucha: noční aktivita, život pod povrchem nebo na rostlinách, voda z metabolických procesů, denní aktivita (dlouhé štíhlé nohy)
 • největší poušť světa – Sahara (9 miliónů km2)

–          pouště a polopouště mírného klimatu

 • velké výkyvy teplot; srážky cca200 mm
 • rostliny: tamaryšky, juka…
 • mechanismy přizpůsobení se rostlin období sucha: kořeny jednak hluboko (15-20 m), jednak síť kořenů v povrchové vrstvě (využití veškerých srážek), uchování vody v lodyhách, krátký životní cyklus (efeméry)
 • živočichové: ještěrky, křečíci, velbloud…

–          savany

 • teploty klesají až k0 °C; srážky 400–1000 mm
 • rostliny: převažují trávy, stromy řídce (baobab, akácie)
 • živočichové: stáda antilop, zeber, gazel, lvi, hyeny…
 • stepi (prérie, pampy, pusty)

–          travnatá společenstva mírného pásu

 • sušší podnebí, srážky 250–650 mm; v zimě –10 až –15 °C, v létě 20–25 °C
 • Severní a Jižní Amerika, Eurasie
 • rostliny: trávy, cibulnaté rostliny, bez dřevin…
 • živočichové: psoun, sysel, bizon, koně…

–          opadavé listnaté lesy

 • nejchladnější měsíce –5 až +2 °C, nejteplejší měsíce 14–19 °C; srážky 500–1500 mm
 • hlavně v mírném pásu severní polokoule
 • rostliny: bučiny a doubravy, keřové patro…
 • živočichové: veverka, liška, plch…

–          tvrdolisté lesy

 • étesiové klima – maximum srážek v zimě (1000 mm); suché léto, roční amplituda 15–20 °C; kolem Středozemního moře, Írán, Kalifornie, Jižní Amerika, Austrálie
 • rostliny: pinie, eukalypty, cedry…
 • živočichové: kozy, ovce, koala, klokan…

–          boreální lesy (tajga)

 • roční rozdíly teplot 30–50 °C; srážky 450–600 mm; jehličnaté lesy severní polokoule
 • rostliny: limba, jedle, meruzalky, vrby…
 • živočichové: medvěd, sobol, los…

–          tundra

 • zima 9–11 měsíců v roce; srážky 150–300 mm; 65–70° severní šířky
 • rostliny: vrby, zakrslé dřeviny, trávy, mechy, lišejníky…
 • živočichové: sob, liška polární, medvěd lední, sovice sněžná…

–          polární pustiny

 

Vegetační zóny

biomy vytvářejí:

 • vegetační pásma horizontálně (rovník – póly)
 • vegetační stupně vertikálně (nížiny – velehory)

 

 • mění se: intenzita slunečního záření, teplota, množství srážek, vlhkost vzduchu, intenzita
 • pozorovatelné např. při stoupání na tropickou velehoru Kilimandžáro: postupně (se zvyšující se nadmořskou výškou) savany → horský (mlžný les) → vřesoviště, rašeliniště → horská polopoušť (afroalpinský stupeň) → vrcholová zóna (sníh, led, kamení)

 

Ekosystém

 • biocenóza + biotop (úzké sepětí)
 • může mít různý rozsah (studánka × tropický deštný les

tok látek a energií v ekosystému:

 • produkce a konzumace v ekosystému:
  • primární producenti (autotrofové)
  • konzumenti (heterotrofové)
   • 1. řádu (býložravci)
   • 2. řádu (masožravci, všežravci
   • 3. řádu (další masožravci a všežravci) – zároveň i  sekundární producenti organické hmoty
 • dekompozitoři (reducenti)
 • potravní řetězec
  • energeticko-potravní vztahy mezi organismy
  • pastevně-kořistnický: býložravci → masožravci, většinou tozvětvený
  • dekompoziční: rozklad mrtvé organické hmoty (nejdříve tvorba humusu, dále jeho mineralizace – bakterie)
  • tok látek a energií je jednosměrný
  • potravní pyramida
   • spojení všech potravních řetězců v ekosystému
   • jednosměrný tok látek a energie
   • na každém stupni ztráty v podobě tepelné energie

přírodní ekosystém:

 • schopný autoregulace – dynamická rovnováha, udržují stabilitu, při částečném narušení možnost obnovy
 • schopný vývoje – adaptace na změny podmínek
 • vysoká biodiverzita
 • velká složitost potravních vztahů
 • dnes velmi vzácné

umělé ekosystémy

 • dnes nejčastější
 • nestabilní, neschopné autoregulace
 • nutné zásahy a udržování člověkem (dodávání energie)
 • druhově chudé – často monokultury (např. kukuřičné pole, smrkový les)
 • dočasně vysoká produktivita

 

 1. Ochrana přírody v ČR. Základní dokumenty, způsob ochrany, ochranářské organizace.

Ochrana přírody ve světě

 • prosazování strategie trvale udržitelného rozvoje
 • instituce zabývající se ochranou přírody:
 • IUCN, International Union for Conservation of Nature) =  Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů – vydává Červené knihy ohrožených živočichů a rostlin
 • WWF, World Wildlife Fund = Světový fond pro ochranu přírody – financování mezinárodních akcí na ochranu přírody
 • UNEP, United Nations Environment programme = Program Spojených národů v oblasti životního prostředí – zprávy o stavu životního prostředí Země
 • UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation = Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu – publikace, konference
 • http://en.wikipedia.org/wiki/IUCN_Red_List

 

Ochrana přírody v České republice

 • ochrana přírody zakotvena jednak v Ústavě („Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“), jednak v Listině základních práv a svobod
 • ohrožené organismy v ČR dělíme na:
 • 1) kriticky ohrožené druhy
 • 2) silně ohrožené druhy
 • 3 ohrožené druhy

zákony na ochranu přírody a životního prostředí:

 • Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhláška o ochraně přírody a krajiny – seznam chráněných organismů
 • Zákon o životním prostředí – definice pojmů, základní zásady ochrany přírody
 • Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon o ovzduší
 • Zákon o odpadech
 • Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země
 • Zákon o vodách
 • Zákon o lesích
 • Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících a planě rostoucích rostlin

instituce zabývající se ochranou přírody: Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí, Stráž přírody, ústavy (např. ČHMÚ), města a obce

nevládní organizace a hnutí: Český svaz ochránců přírody, Společnost pro trvale udržitelný život, Brontosaurus, Greenpeace, Duha, Děti Země…

 1. Chráněná území v ČR

CHKO:

 • Beskydy
 • Bílé Karpaty
 • Blaník
 • Blanský les
 • Broumovsko
 • České středohoří
 • Český kras
 • Český les
 • Český ráj
 • Jeseníky
 • Jizerské hory
 • Kokořínsko
 • Křivoklátsko
 • Labské pískovce
 • Litovelské Pomoraví
 • Lužické hory
 • Moravský kras
 • Orlické hory
 • Pálava
 • Poodří
 • Slavkovský les
 • Šumava
 • Třeboňsko
 • Žďárské vrchy
 • Železné hory

 

NP:

 • KRNAP
  • nejstarší NP u nás (vyhlášen r. 1963)
  • velký podíl glaciálních reliktů – ostružiník
  • moruška, všivec krkonošský, lomikámen sněžný,
  • rašeliník Lindbergův, šídlatka jezerní, jepice
  • horská, kos horský severoevropský, slavík
  • modráček tundrový, hraboš mokřadní,…
  • krkonošské endemity – zvonek český, více než 20
  • druhů a poddruhů jestřábníků, plž vřetenovka
  • krkonošská, motýl huňatec žlutopásný
  • krkonošský, jepice krkonošská,…
 • NP Podyjí
  • patří k nejcennějším ve střední Evrop
  • od r. 2000 je držitelem Evropského
  • diplomu pro chráněná území Rady
  • Evropy, která jej uděluje vybraným
  • chráněným územím se vzorovou péčí
 • NP Šumava
  • kopytníci zubr a los (vyhubeni ve středověku) opět v jižní části, od
  • 80. let úspěšně reintrodukovaný rys ostrovid
  • Ptačí oblast – chráněni především tetřev hlušec, tetřívek obecný,
  • čáp černý, a další…
  • nachází se zde i Evropsky významná lokalita (zde žijí živočichové
  • evropského významu)
 • NP České Švýcarsko
  • rozkládá se na území českém i německém
  • nejmladší NP v ČR (z r. 2000) – dříve patřil CHKO
  • Labské pískovce
  • chráněni např. sokol stěhovavý, výr velký, datel
  • černý, vydra říční, losos obecný, mihule potoční,
  • kapradina vláskatec tajemný, atd.
  • 300 druhů mechorostů (35 % v ČR), 246 druhů
  • lišejníků (16 % v ČR), 900 druhů hub, více než 330
  • druhů obratlovců (14 ryby, 10 obojživelníci, 6 plazi,
  • 140 ptáci, 62 savci), více než 1000 druhů motýlů,…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>