5. Prvoci, chromista a řasy, základní definice nižších rostlin

Tato maturitní otázka je zastaralá, neorientuje se novým systémem – pokud hledáte informace dle novějšího zařazení, naleznete je zde.

Prvoci (Protozoa, Protista)

 • Nejednotný původ, neustálená systematika = polyfyletická skupina
 • Jednobuněčná eukaryota: jedna buňka je schopna vykonávat všechny životní f-ce
 • Chemoheterotrofní (osmotrofní, fagocytární nebo parazitická výživa, někdy mixotrofie)
 • Povrch buňky buď pelikula nebo BS (polysacharidy nebo proteiny)
 • Pohyb: bičík (flagellum), brvy (cilie), membranely, panožky (pseudo/parapodia), přelévání cytoplazmy, undulující membrána
 • Příjem potravy:
 • Osmóza = malé mokeuly prostupují semipermeabilní membránou (bičíkovci, výtrusovci)
 • Endocytóza
  • Pinocytóza = makromolekuly pohlcovány váčky na povrchu
  • Fagocytóza = potrava obklopena panožkam
 • Trávení:
 • trávicí vakuoly = potravní vakuoly s enzymy
 • pulzační/stažitelné/sekteční vakuoly = exkrece – jen u sladkovodních (údajně)
 • Rozmnožování:
 • NR:
  • Dělení
  • Pučení
  • schizogonie
 • PR: jen u některých
  • Konjugace (nálevníci)
  • Kopulace
 • DS: difúze
 • Speciální orgány: schránka; pelikula – membrána na povrchu
 • Výskyt:
  • Někteří primárně ve vodě; v půdě; v mechu
  • Sucho –> cysty či spóry
  • Parazité

 

SYSTÉM

Říše Kmen Podkmen Třída
Jednobuněční (Protozoa) Praprvoci (Sarcomastigophora) Bičíkovci (Flagellata, Mastigophora) Živočišní bičíkovci (Zooflagellata)
      Rostlinní bičíkovci (Fytoflagellata)
    Kořenonožci (Sarcodina) Měňavky (Amoebina)
      Krytenky (Testacea)
      Dírkonošci (Foraminifera)
      Slunivky (Heliozoa)
      Mřížovci (Radiolaria)
  Výtrusovci (Apicomplexa)   Krvinkovky (Haemosporida)
      Kokcidie (Coccidia)
  Nálevníci (Ciliophora)    

Kmen: Praprvoci

 • Podkmen: Bičíkovci
  • nejjednodušší prvoci,1 nebo více bičíků
  • příjem potravy: osmóza, pinocytóza, fagocytóza
  • jednotlivě nebo v koloniích
  • heterotrofní i autotrofní
  • na povrchu buněk pelikula
  • rozmnožování: podélným dělením,u některých i pohl.
  • Třída: Živočišní bičíkovci
   • Podtřída: Bičivky
    • 1-2 bičíky
    • Kinetoplast = bývalá mitochondrie
    • Nemají chlorofyl
    • heterotrofní
    • Trypanozoma spavičná à krevní plazma a míza (spavá nemoc – přenáší moucha tse-tse) má undulující membránu
    • Bodo skákavý
    • Podtřída: Lamblie
     • mohutné přísavky
     • Lamblie střevní –> infekce tenkého střeva
     • Podtřída: bičenky
      • 3-5 bičíků (1 vlečný)
      • Undulující membrána
      • Axostyl – osní vlákno; zpevňuje buňku v podélném směru
      • bičenka poševní –> trichomoniáza (infekce močových cest a pohl. orgánů žen; muži jsou přenašeči)
  • Třída: Rostlinní bičíkovci
   • mají chlorofyl
   • součást planktonu; řazeni k rostlinám
   • autotrofní způsob výživy
   • Krásnoočko zelené
   • Obrněnky
   • Váleč koulivý
 • Podkmen: Kořenonožci
 • převážně mořští
 • Polyfyletická skupina
 • Příjem potravy: fagocytóza
 • Vakuoly: potravní + vylučovací
 • Rozmnožování: dělení
 • Někdy tvoří i schránky
 • pohyb a příjem potravy – panožky (parapodia, pseudopodia)
 • Třída: Měňavky
  • netvoří schránky
  • voda, půda, parazité
  • Měňavka velká
  • Měňavka úplavičná à úplavice; vniká do tlustého střeva a způsobuje vředy
  • Měňavka zubní
 • Třída: Krytenky
  • schránka: chitinová (polysacharidová) s 1 otvorem s nalepenými zrnky písku
  • sladkovodní
  • Rozlitka
  • Štítovka
 • Třída: Dírkonožci
  • panožky: nitkovité
  • fosilní
  • slanovodní
  • schránky: vícekomůrkové, spirálovité z CaCO3
  • numellites
 • Třída: Slunivky
  • schránky z SiO2 nebo chitinu
  • sladkovodní rašeliniště
  • panožky: tenké, paprskovité
  • Slunivky
 • Třída: Mřížovci
  • schránky z SiO
  • v planktonu teplých moř
  • schránky: chitinové kulovité + vnější křemičit
  • radioláriové bahno – ze schránek odumřelých mřížovc
  • symbióza s jednobuněčnými řasami
  • Mřížovec

Kmen: Výtrusovci

 • endoparazité,životní cyklus z několika stádií
 • vývoj: střídání hostitele + metageneze
 • stádia:1.napadení hostitele,2.rozmnožení parazita(rozpadem),3.produkt gamet-vznik zygoty,4.přeměna zygoty na sporu
 • Třída: Krvinkovky
  • cizopasníci erytrocytů
  • přenašeči: komáři rodu Anopheles (ochrana: chinin, DDT) à malárie:
  • infikace, rozmnožení, vylučování toxických látek
  • Zimnička čtvrtodenní
  • Zimnička třídenní
 • Třída: Kokcidie
  • členovci, obratlovci à kokcidióza
  • napadají střeva, játra, ledviny
  • napadají leukocyty
  • Kokcidie jaterní – králíci;
  • Toxoplazma gondii – kočky

Kmen: Nálevníci

 • jaderný dimorfismus (jádro i jadérko) – rozlišená jádra na:
 • 1. makronukleus (řídí životní procesy – pohyb apod.)
 • 2. mikronukleus (účastní se procesu konjugace)
 •  pohyb: brvy,nejsložitější stavba
 • Parazité, vyskytují se i volně, komenzálové
 • Silná pelikula – dvojitá membrána
 • Trichocysty: kontraktilní vlákna v ektoplazmě – při podráždění se vymrští a vnikají do těla kořisti a tam vypustí toxické látky
 • Trepka velká – indikátor čisté vody
 • Vířenka
 • Mrskavka
 • Bachořec – tráví celulózu v bachoru přežvýkavců
 • Chobotěnka husí
 • Slávinka
 • Korovec rybí
 • Hmyzomorky – parazité členovců (včelí, bourcová)
 • Rybomorky – parazité (pstruží)

 

Chromista

 • Parafyletická skupina (nepřirozená)
 • BS obsahuje polysacharidy
 • Bičíkaté formy (zoospory, gamety, volně žijící bičíkovci) mají 2 nestejně dlouhé bičíky
 • Plastidy s 3-4 membránami (sekundární endosymbióza – pravděpodobně pohlcení ruduchy)
 • Výživa: Autotrofní, chemheterotrofní, mixotrofní, saprotrofní, parazitická, fagotrofní
 • všechny řasy obsahující chlorofyl A a C a organismy, které chloroplasty a s těmito chlorofyly druhotně ztratily
 • 1981, Cavalier-Smith: „Chromista“
 • Heterokontophyta = Stramenopila (hnědé řasy, rozsivky,..) + haptophyta + skrytěnky

SYSTÉM CHROMIST

 • kmen: Skrytěnky
  • jednobuněční bičíkovci, bičíky se dvěma řadami bičíkového vlášení
  • chlorofyly a a c, karoteny, xantofyly, fykobiliproteinu, v chloroplastu pyrenoid
  • zásobní látka škrob
 • kmen: Chromophyta
 • bičíkovci, řasy s vláknitými nebo pletivnými stélkami
 • v chloroplastech pyrenoidy
 • zásobní látka chrysolaminarin, olej
 • metageneze
 • chlorofyl a a c, xantofyly (fukoxanthin)
 • Třída: Zlativky
 • Většinou s bičíky (volně, kolonie)
 • Stélka většinou monádoidní, vzácně rhizopodová, někdy améboidní ve slizu
 • Sladkovodní – součást planktonu čistých vod
 • Mořské druhy: se schránkami
 • Mixotrofní výživa: vedle fotosyntézy se přižívují fagocytózou nebo osmotrofií
 • Rozmnožování: hologamie – úplné splynutí haploidních buněk (pohlavní); mitóza (nepohlavní)
 • Třída: Rozsivky
 • Nejpočetnější skupina hnědých řas
 • Jednotlivě i v koloniích, ve všech typech vod
 • Kokální stélka, dvoudílné křemičité schránky připomínající dno a víko msiky
 • Nepohlavně: dělení – ½ buněk dceřiných je menší a menší (pohl. r. obnovena pův. velikost)
 • Bioindikátory kvality vody
 • Rozsivková zemina = křemelina, diatomit à výroba skla, filtrů, izolačních hmot, dynamitu
 • Třída: Chaluhy
 • Evolučně nejpokročilejší hnědé řasy
 • Moře
 • Mnohobuněčná, trichální nebo pletivná stélka; často až60 m
 • Rozmnožování: rozpad stélky, zoospory; pohlavně: izogamie, anizogamie, oogamie
 • Hnojivo, palivo, potravina, surovina k výrobě jódu, sody a potaše K2CO3
 • Chaluha bublinatá
 • Rod Laminaria – potravina; název kombu

kmen: Oomycety

 • během vývoje ztráta plastidů
 • oospory
 • paraziti, saprofyti

kmen: Opalinky

 • jednobuněční saprofyti ve střevech ryb, obojživelníků
 • mnohojaderné buňky, podélné řady bičíků

kmen: Euglenophyta

 

Říše: ROSTLINY

 •  většinou fotoautotrofní, dvoumembránové chloroplasty
 • zásobní látka škrob, tělo buď stélka nebo kormus
 •  charakteristika:
 • podříše: Biliphyta
 • oddělení: Glaucophyta – chloroplasty s peptidoglykanovým obalem, chlorofyl a, karoteny, xantofyly
 • oddělení: Ruduchy – nejsou bičíkatá stadia, zás. látka florideový škrob, chlorofyl a, karoteny, xyntofyly, fykobiliny
 • podříše: zelené rostliny
  • vývojová linie zelené řasy – jednoduché stélky, převažuje nepohlavní rozmnožování (zoospory s bičíky), zygota je jedinou diploidní buňkou, většinou vodní, některé půdní nebo na borce stromů

 

PODŘÍŠE: Nižší rostliny

 • eukrayotické; převážně autotrofní organismy
 • tělo: nediferenciovaná stélka (bez typů pletiv)
 • chloroplasty: chlorofyl a, b, c, d
 • významní producenti organické hmoty ve vodním prostředí, součást fytoplanktonu
 • typy stélek:
 • monadoidní (bičíkatá)
  • jednobuněčná, jednojaderná,
  • na předním konci nese bičíky a často i světločivnou skvrnu
  • kryta pelikulou či BS
  • krásnoočka, zelenivky
 • rhizopodová (měňavkovitá)
  • jednobuněčná, jedno- i mnohojaderná
  • bez BS
  • pohyb: panožky
  • zlativky
 • kokální
  • jednobuněčná, jednojaderná, bez bičíků à nepohyblivá
  • má BS
  • rozsivky, zelenivky
 • trichální (vláknitá)
  • mnohobuněčná, vláknitá, vlákna nevětvená nebo jedonuduše větvená
  • zelenivky (kadeřnatka)
 • sifonální (trubicovitá)
  • vláknitá či vakovitá, jednobuněčná
  • trubicovky
 • sifonokladální
  • mnohobuněčná, vláknitá či vakovitá, mnohojaderné buňky
  • zelené řasy – např. žabí vlas
 • pletivná
  • mnohobuněčná, nejvýše organizovaná (kauloid, rhizoidy, fyloidy)
  • ruduchy, chaluhy

–          rozmnožování:

 • vegetativně: dělení (jednobuněčné řasy), rozpad kolonií či mnohobuněčných stélek
 • nepohlavně: sporami: nepohyblivé: aplanospory; pohyblivé: zoospory
 • pohlavně:spojení 2 gamet vznikajících v gametangiích, za zhoršených podmínek (např. při nízké teplotě) – jen ruduchy, chaluhy a zelené řasy se sporofyty (2n generace) dochází k metagenezi
  • izogamie = spojení gamet stejné vzhledem i velikostí, liší se fyziologicky
  • anizogamie = menší samčí gameta s větší samičí
  • oogamie = výrazně větší nepohyblivá samičí gameta – vaječná buňka (oosféra)  s malou samčí

Oddělení: Červené řasy (Rhodophyta)

 • RUDUCHY, většina žije v mořích
 • Chlorofyl A a D, fykoeritrin, fykocyanin, karotenoidy
 • Rozmnožování: dělení, rozpad stélky, aplanospory, oogamické rozmnožování
 •  Zdroj léčivých látek, agaru, pokrmů
 • Potěrka žabí símě – žije i u nás

Oddělení: Zelené řasy (Chlorophyta)

 • pravděpodobně se z nich vyvinuly vyšší rostliny
 • chlorofyl A a B, karoten, xantofyly
 • sladkovodní i mořské
 • rozmnožování: dělení stélky, zoospory, izogamie, anizogamie, oogamie
 • Třída: Zelenivky (Chlorophyceae)
  • jednobuněčná i mnohobunečná stélka
  • samostatně i v koloniích
  • Váleč koulivý
  • Koulenka
  • Zrněnka – jednobuněčná řasa
  • Kadeřnatka – vláknitá stélka
 • Třída: Spájivky (Conjugatophyceae)
  • jednobuněčné či mnohobuněčné, nevětvená vláknitá stélka
  • rozmnožování: konjugace (spájení) – celé protoplasty veg. Buněk splývají za vzniku tlustostěnné zygaospory; nepohlavně: dlěení či rozpad stélky
  • Šroubatka
 • Třída: Trubicovky (Bryopsidophyceae)
  • různorodé
  • sifonokladální či trubicovité stélky
  • moře, méně často i sladké vody
  • Žabí vlas
 • Třída: Parožnatky (Charophyceae)
  • nejvýše organizovaná skupina zelených řas
  • vzpřímená pletivná stélka – kauloid, fyloidy, rhizoidy; často s CaCO3
  • rozmnožování: rozpad stélky, oogamie
  • sladké neznečištěné vody
  • Parožnatky (Chara) – tvarem podobná přesličce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>