8. Rozmnožování

(těhotenství a embryonální vývoj, ontogeneze, menstruační cyklus, antikoncepce)

 1. Způsoby rozmnožování u živočichů – pohlavní a nepohlavní.
 2. Uvedˇ příklady nepohlavního rozmnožování u živočichů.
 3. Vývoj u bezobratlých živočichů.
 4. Proměna dokonalá a nedokonalá.
 5. Vývoj přímý a nepřímý.
 6. Pohlavní soustava muže a ženy.
 7. Menstruační cyklus ženy.
 8. Délka těhotenství v souvislosti s velikostí a systematickým zařazením živočicha.
 9. Ontogeneze člověka-jednotlivé fáze.
 10. Typy antikoncepce.
 

Rozmnožování

 • reprodukce organismů
 • slouží k zachování druhu organismů
 • nepohlavní (asexuální)
 • pohlavní (sexuální)

Nepohlavní rozmnožování

 •  z mateřského jedince vznikají 2 nebo více jedinců, dceřiní jedinci mají geneticky shodný materiál jako mateřský jedinec
 • amitóza, mitóza
 • výhody: je rychlejší; nejsou potřeba jedinci obou pohlaví
 • nevýhody: genetická uniformita (klon), předávání chyb, nepřizpůsobivost měnícím se podmínkám à velké množství jedinců (výtrusovci)

Prvoci (jednobuněční)

 • dělení  – buňka se rozdělí na 2 stejné části: nálevníci – dělí se příčně; bičíkovci – dělí se podélně
 • pučení – na mateřském jedinci se vytvoří pupen  à zvětšení à oddělení (trepka)
 • rozpad (schizogonie) – několikanásobné dělení jádra, kolem jader okrsky cytoplazmy – náhlé rozdělení

Mnohobuněční

 • dělení (fisiparie) – mateřský jedinec se rozdělí na 2 či více částí à dceřiné organismy
 • žahavci, kroužkovci, strobilace medůzovců, nové články tasemnic, jednovaječná dvojčata
 • pučení (gemiparie) – typické pro houby, žahavce, pláštěnce (nezmar)
 • fragmentace: z mateřského jedince se oddělují  části těla, z nich noví jedinci (houby, polypy, sasanky)

Pohlavní rozmnožování

 • je založeno na splynutí dvou speciálních pohlavních buněk (gamet), vyvíjejících se v pohlavních orgánech – gonádách
 • gamety vznikají meiózou

Prvoci

 • konjugace (spájení) – 2 buňky se k sobě připojí buněčnými ústy,makronukleus se rozpadá, mikronukleusse dělí – vzniká:
  •  menší jádro – samčí (migratorní)
  • větší jádro – samičí (stacionární)
  • dojde k výměně migratorních jader a následnému splynutí migratorního  a stacionárního jádra à oddělí se à objeví se makronukleus à navazují mitózy  (trepka)
 • kopulace – 2 buňky se začínají chovat jako jedna à splynutí: zygota, ta se dál nepohlavně rozmnožuje

Mnohobuněční

 • Oogamie – pohlavní buňky jsou morfologicky odlišné (vajíčko, spermie) se vyvíjí v pohlavních orgánech (gonády)
 • Gonochorismus- 1 typ pohlavní žlázy
  • varlata, vaječníky; oddělené pohlaví
  • sexuální dimorfismus - odlišné pohlaví-samcvypadají jinak než samice
 • Hermafroditismus - 1 jedinec oba typy pohlaví; nemusí hledat partnera
  •  samooplození- spojení vajíčka a spermie od 1 jedince v něm samotném -nevýhodné(genetická uniformita) (tasemnice)
  • postupný hermafroditismus – nejdříve vytvoří spermie, výměna pohl.buněk (spermie), dozrání vajíček (hlemýžď zahradní)

Spermatogeneze

 • vývoj spermií
 • probíhá od puberty (13) do individuálně vysokého věku
 • cca 12 biliónů spermií za život
 • spermie vznikají v semenných kanálcích, vystlány Sertoliho vrstvou (zárodečný epitel), slouží k výživě
 •  fáze: rozmnožovací, růstová a zrání

1)       Nad Sertoliho vrstvou jsou pohlavní buňky (spermatogonie). Ty se dělí mitózou a vznikají 2 spermatocyty prvního řádu. Ty vstupují do prvního meiotického dělení a vznikají spermatocyty druhého řádu.Následuje 2. meiotické dělení a vznikají spermatidy (spermie bez bičíku)

2)       Spermatidy poté prochází procesem spermiogeneze, při kterém dochází ke kondenzaci jádra, vytvoření bičíku a ztrátě většiny cytoplazmy a některých organel.

3)       Nezralé spermie putují přes semenotvorné kanálky do nadvarlete, kde dochází k jejich definitivnímu zrání. Celý tento proces trvá asi 72 dní (± 2 dny).

–          Typy spermií:

 • bezbičíkaté spermie (korýši, roztoči, škrkavky)
 • bičíkaté
  • hlavička = buněčné jádro s genetickým materiálem
  • krček –obsahuje mitochondrie
  •  bičík – obyčejná stavba

Oogeneze

 • vývoj vajíček, probíhá ve folikulech vaječníku.
 • časový průběh ovogeneze se liší od spermatogeneze.
 • vývoj vajíčka zahrnuje fázi množení, růstu a zrání.
 • primordiální gonocyty z nich se vytváří oogonie (malé buňky s velkými jádry). U plazů, ptáků a savců se už během zárodečného vývoje oogonie mění mitózou na oocyty 1. řádu. Takto jsou uchovány až do pohlavní zralosti. Pak se postupně až 10 000x zvětší, potom meiotickým dělením vznikají oocyty 2. řádu a buňka pólová. Oocyty 2. řádu vstupují do druhého zracího dělení a vzniká ootida  a buňka pólová a z první buňky pólové vznikají další 2 buňky pólové (využívají se pro výživu), ootida se mění na zralé vajíčko

Vývoj jedince

 • začíná oplozením vajíčka a končí zánikem jedince
 • 2 části :
 1. embryonální období – vyvíjí se a roste
 2. postembryonální období – jedinec dospívá a rozmnožuje se

Ontogeneze – vývoj oplozeného vajíčka

Partenogeneze – vývoj neoplozeného vajíčka

 • Vyskytuje se u mnohých živočichů ve chvíli, kdy jsou příhodné podmínky -> vajíčka se začnou vyvíjet i bez oplození
 • Typické pro mšice, pakobylky, perloočky, dochází k ní ale také např. u varanů!

Osemenění – inseminace  – střetnutí spermie s vajíčkem

Oplození

 • spermie vstříknuté při pohlavním styku do pochvy aktivně putují dělohou až do vejcovodu à splynutí vajíčka a spermie, probíhá u většiny živočichů stejně
 • vajíčko je schopné oplození asi v průběhu 20 hodin po ovulaci, spermie mají v ženském těle životnost přibližně 1-2 dny
 • spermie se dostane k vajíčku à přichytí se na povrchu vajíčka  vajíčko vypouští speciální chemické  látky podporující positivní chemotaxi spermií
 •  ve vajíčku se rozpouští obal spermieà splynutí samičího a samčího jádra

–          oplození vnější

 •  spermie i vajíčka vypuštěna do vody v obrovské kvantitě probíhá mimo tělo jedince (ryby)
 • samec zanechává spermie ve schránkách  = spermatofory
 •  samice je sbírá do pohlavního otvoru (roztoči)

–          vnitřní oplození

 • probíhá uvnitř těla samičky, spermie vnikají do pohlavního ústrojí samičky (menší množství vajíček, hodně spermií) , biologický boj – jen nejschopnější spermie oplodní vajíčko
 • po splynutí samčích a samičích gamet vzniká zygota, ta se rýhuje a opakovaně se dělí na další dceřiné buňky – blastomery
 • následuje vznik moruly (více buněčný útvar bez dutiny)–> rýhování

 

Embryonální vývoj

I. Blastogeneze (vývoj zárodečného listu)

a) rýhování

 • mnoho po sobě jdoucích mitotických dělení, redukovaná intervize
 • může nastat už několik minut po oplození (mitóza) –> vznikají 2 dceřiné buňky blastomery –> několik navazujících mitóz à počet buněk narůstá ale velikost útvaru zůstává stejná (buňky se zmenšují) –> vzniká morula (16 buněčná)

b) blastulace

 • morula se vyvíjí vzniká blastula (uvnitř se začíná vytvářet dutina blastocel)
 • první regulaci buněčného dělení
 • blastocysta = blastula u savců (pohybuje se volně v děloze, vyživuje se jejím sekretem, ale nakonec (u člověka během 6. dne vývoje zárodku) dojde k přichycení celé blastocysty k sliznici a k postupnému uhnízdění = nidaci

c) gastrulace - (vmáčknutí) -> vzniká gastrula

vzniká: 

 1. přesouváním (imigrace) buněk
 2. vchlipování (invaginace)
 • u různých živočichů různé způsoby -> vznikají 2-3 zárodečné listy
 • diblastika (gastrulovci)  = 2 zárodečné listy (uvnitř endoderm, povrch ektoderm
 • triblastika = vytvoří se  mezoderm (3.zárodečný list), vytváří se mezi ektodermem a endodermem (slouží jako výstelky), z mezodermu vznikají pohlavní orgány, ledviny, svalstvo, zárodek se dál vyvíjí
 • dutina (tzv. prvostřevo), otvírá se do okolí otvorem zvaným blastoporus

d) morulace - typické u obratlovců nebo strunatců, vytváří se základ NS (chorda a mícha)

 

II. Organogeneze

 •  intenzivní růst zárodku, začíná dostávat rysy dospělce
 • dochází k diferenciaci buněk ( v souvislosti s vývojem zárodečných listů)
 • dochází k protahování a ohýbání těla do určitého tvaru z jednotlivých zárodečných listů vznikají orgány
 • EKTODERM – z něj vzniká pokožka + její deriváty, dřeň nadledvin, vylučovací orgány bezobratlých, vzdušnice, vnější žábra (u pavoukovců), výstelka přední a zadní části trávicí trubice, nervová soustava
 • ENDODERM – výstelky střední části střeva, trávicí žlázy, plíce obratlovců, štítná žláza, chorda dorsalis
 • MEZODERM – srdce, svaly, cévy, oběhová soustava, pohlavní žlázy(gonády), kostra vnitřní

Postembryonální vývoj – začíná uvolněním zárodku z vaječných obalů, což probíhá 2 způsoby

 • Vývoj nepřímý
 • Vývoj přímý

 

Vývoj nepřímý

 • mezi embryem a dospělcem je stádium larvy
  •  s proměnou nedokonalou:
   • vajíčko -> larva  = nymfa (podobná dospělci, bez pohl. orgánů) -> svlékání, po posledním svlékáním vzniká imago (dospělec)
   • rovnokřídlí, švábi, termiti, jepice, vážky
  •  s proměnou dokonalou
   • vloženo stadium pulpy (kukly)
   • vajíčko -> larva nebo housenka (vůbec se nepodobá dospělci) -> růst a svlékání larev -> proměna v kuklu -> uvnitř kukly se reorganizuje celé tělo -> vylíhne seokřídlený dospělý jedinec.
   • vosy, včely, mravenci, dvoukřídlí, brouci, denní i noční motýli, chrostíci, blechy

–          typy larev : housenky, housnice, ponravy, strusky

Vývoj přímý

 • zárodek podobný dospělci
 •  zárodek je připraven na samostatný život, podobný dospělci, roste, dospívá, vyvíjí se pohlavní orgány
 • zygota se mění v trotoblast a amnioblast, z části buněk vznikají zárodečné obaly a z části plodová voda
 • Vytváří se amniová dutina –ohraničena blánami, bývá naplněna tekutinami(u obratlovců – plodová voda), 2 blány : – amnion (vnitřní) + chorion (vnější)
 • vytváří se až u amniot = plazi, ptáci, savci (plazi, ptáci – vajíčka vyvíjející se mimo tělo matky, savci-přímý porod + mateřské mléko)
 • obaly zabraňují vysychání zárodku
 • savci – vyvíjí se uvnitř matky porod -> mimo tělo matky výživa pomocí mateřského mléka porod -> blány prasknou -> zárodek vypuzen z těla ven s placentou, která zajišťuje výživu zárodku před porodem (vzniká propojením sliznice s výběžky chorionu)

Rozmnožovací soustava člověka

Mužská pohlavní soustava

 • varle – párový vejčitý orgán uložený v šourku- mimo břišní dutinu(teplota o 2-4°C nižší) 34,4 °C , vznik spermií
 • spermie- mužské pohlavní buňky, složené z hlavičky, krčku a bičíku, tvoří se v semenotvorných kanálcích varlete ústících společně do kanálku nadvarlete
 • nadvarle- leží na horní zadní ploše varlat, obsahuje spirálovitě stočené kanálky, ve kterých se shromažďují a dozrávají spermie
 • chámovod- úzká asi40 cm dlouhá párová trubice odvádějící spermie z nadvarlete do močové trubice, spojuje se s vývodem měchýřkovité žlázy a před vyústěním do močové trubice prochází předstojnou žlázou(prostata), sekrety(zásadité) obou žláz se mísí se spermiemi a vzniká ejakulát
 • močová trubice- vede pánevním dnem až do penisu, vedení moči, prochází jí ejakulát (při pohlavním vyvrcholení se její vnitřní svěrač uzavírá a spermie nemohou projít do močového měchýře)
 • pyj- složen z jednoho nepárového a jednoho párového topořivého tělesa (houbovité tkáně s bohatým cévním zásobením), je zakončen rozšířeným žaludem, na jehož vrcholu ústí močová trubice
 • prostata -její sekret je součástí ejakulátu a zvyšuje životaschopnost spermií

 

 • erekce = ztopoření penisu -> zvětšení objemu penisu a jeho ztvrdnutí
 • vazodilatace cév = rozšíření cév -> větší průtok krve -> ztopoření (erekce)
 • ejakulace = výron spermatu – vyvolán kontrakcemi stěnami chámovod + svaly pánevního dna
  • obvykle doprovázené orgasmem
  • poluce (tzv. mokrý sen)
  • ejakulát výměšek pohlavních žláz, spermie + semenná plazma – 100 až 300 miliónů spermií
 • orgasmus = vyvrcholení, intenzivní fyzická rozkoš, rychlé cykly svalových kontrakcí
 • testosteron(androgeny) - mužský pohlavní hormon produkovaný Leydigovými buňkami ve varlatech
  • ovlivňuje spermatogenezi, vývoj sekundárních pohlavních znaků (ochlupení, zvětšení hrtanu,..)

Ženská pohlavní soustava

 • Vaječník- vazivový obal
  • párová pohlavní žláza umístěná na bočních stěnách pánevní dutiny je kryt vazivovým obalem
  • v kůře jsou už při narození umístěna nezralá vajíčka uložená ve folikulech (váčcích), které v pohlavní  dospělosti dozrávají v pravidelných intervalech v tzv. Graafův folikul (váček, v němž dozrává vajíčko a které se během ovulace dostává z G.f.), – dozrálý folikul praská, uvolní se vajíčko putující do vejcovodu, prasklý Graafův folikul se uzavře a vytvoří žluté tělísko
  • Vejcovod - trubice vystlaná řasinkami, které společně se svalovinou umožňují pohyb zralého vajíčka směrem do dělohy
  • Děloha - dutý svalový orgán hruškovitého tvaru, uložena mezi močovým měchýřem a konečníkem, kryta pobřišnicí a pánevním vazivem, děložní sliznice prochází v době pohlavní zralosti výraznými pravidelně se opakujícími změnami, po oplození vajíčka zde probíhá vývoj zárodku
   • čípek- riziko rakoviny
   • oxytocin- ovlivňuje přímo kontraktibilitu dělohy
   • Pochva- svalová trubice spojující dělohu a zevní pohlavní orgány, krytá vrstevnatým dlaždicovým epitelem bez žláz vchod do pochvy kryje(do doby prvního pohlavního styku) slizniční řasa panenská blána
    • stále kyselé prostředí zajišťující ochranu před nežádoucími mikroorganismy, pochva ústí mezi malé stydké pysky, vně obklopené velkými stydkými pysky
    • pod sliznicí poševního vchodu jsou malé vestibulární žlázy, které vylučují sekret
    • poševní vchod, nad poševním vchodem a těsně nad ústím močové trubice je topořivétěleso kapkovitého tvaru = poštěváček

Progesteron

 •  převádí děložní sliznici do sekreční fáze menstruačního cyklu, tlumí činnost hladké svaloviny dělohy, podporuje rozvoj mléčné žlázy(připravuje na těhotenství)
 • zastavuje menstruační cyklus při oplodnění

Estrogen

 • produkuje žluté tělísko
 • podporuje růst ženských pohlavních orgánů a vývoj sekundárních pohlavních znaků
 • stimuluje růst děložní sliznice, ale i dělohy celkově

Menstruační cyklus

 •  zahrnuje pravidelné cyklické změny stavby a funkce děložní sliznice
 • je periodickou přípravou na oplodnění a těhotenství
 • řízen hypotalamem, který v adenohypofýze stimuluje produkci folikulostimulačního(FSH) a luteinizačního hormonu(LH)
 • probíhá přibližně 24-34dní(průměrně 28 dní)
 • souběžně s menstruačním cyklem probíhá také ovulační cyklus- sled pravidelně se opakujících změn ve vaječnících(trvá od jedné ovulace k další);oba cykly spolu úzce souvisejí

Ovulace

 • okamžik, kdy dojde k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku
 • uvolněné vajíčko začne pomalu sestupovat vejcovodem k děloze pomocí pohybů řasinek výstelky vejcovodu.

Žluté tělísko

 • ovulace vajíčka- z Graafova váčku – vznik na stejném místě
 • vznik způsobuje zvýšení hladiny luteinizačního hormonu v krvi
 • když nedojde k nidaci – změna v bílé tělísko à  zaniká
 • dojde k nidaci – zvětšování žlutého tělíska- uvolňování progesteronu a estrogenu -> vyšší koncentrace progesteronu – brání ovulaci

Menstruační fáze

 1. proliferační fáze - růstová fáze, probíhá v první polovině cyklu, jeden z folikulů vaječníku se mění ve zralý Graafův folikul, jeho vazivové buňky produkují estrogeny, které podporují růst nové děložní sliznice, na konci fáze 12.až 14. den cyklu nastává ovulace = Graafův folikul praská a uvolňuje zralé vajíčko
 2. sekreční fáze - z prasklého Graafova folikulu vzniká žluté tělísko produkující progesteron způsobující narůstání děložní sliznice, jejíž žlázky se rozšiřují a vyměšují sekret obsahující živiny, pokud není vajíčko oplozeno, žluté tělísko zaniká, produkce progesteronu se snižuje- dojde-li k oplodnění vajíčka sekreční fáze přetrvává
 3. menstruační fáze - nastává, pokud nedojde k oplození a uhnízdění vajíčka- ve vaječnících zaniká žluté tělísko, ustává produkce jeho hormonů, sliznice se neprokrvuje, odumírá a její zbytky se vyplavují krví z dělohy, trvá přibližně 4 dny 
 4. ischemická fáze - poslední den cyklu, poklesem sekrece progesteronu dochází ke stažení cév zásobujících děložní sliznici a ta se začne odlučovat

 

Vývoj zárodku a těhotenství

 •  těhotenství- začíná oplozením vajíčka a končí porodem plodu(přibližně 280dní)
 • pokud je vajíčko oplodněno začne se ihned rýhovat(dělit) a je přitom unášeno vejcovodem do dělohy
 • do dělohy se dostává 4-6 dnů po oplození ve stadiu moruly
 • morula se mění v blastocytu, která se asi týden po oplození zanořuje do děložní sliznice,dochází k nidaci (uhnízdění) oplozeného vajíčka -> další embryogeneze

vnitřní část blastocyty je základem:

 • vlastního zárodku, uvnitř embrya vzniká tzv. zárodečný terčík, z něhož se vyvíjejí 3  zárodečné listy, které v procesu organogeneze dávají vzniknout jednotlivým orgánům, na konci 2. měsíce jsou vytvořeny základy všech orgánů a zárodek se mění v plod
 • vnitřního zárodečného obalu amnionu - postupně se zvětšuje, uzavírá kolem zárodku amnionovou dutinu vyplněnou plodovou vodou chránicí zárodek před otřesy

vnější část blastocyty je základem:

 • vnitřního zárodečného obalu- chorionu, který později svými klky vrůstá do děložní sliznice a tvoří placentu, placenta zajišťuje spojení mezi tělem plodu a matky, zajišťuje plodu výživu, přívod kyslíku, odvod oxidu uhličitého, vylučování odpadních látek a produkuje také hormony, které zabezpečují průběh těhotenství
 •  těhotenství je ukončeno porodem –>  plod je stahy děložního svalstva vypuzen z těla matky
 • fáze:
 • doby: …., vypuzovací, lůžková

Antikoncepce

Nehormonální antikoncepce

 • přirozené metody antikoncepce : Metoda plodných a neplodných dnů, Metoda kontroly děložního hlenu, Metoda sexuální abstinence, Přerušovaný pohlavní styk, Metoda měření bazální teploty
 • bariérové metody antikoncepce – poševní pesar, kondom
 • chemické metody antikoncepce – spermicidní čípky, krémy a pěny
 • sterilizace

Hormonální antikoncepce

 • kombinované preparáty - Hormonální tabletky (jednofázové, dvoufázové, třífázové), Postkoitální antikoncepce
 • gestagenové preparáty - Hormonální náplast, Podkožní implantát, Injekce, nitroděložní tělísko

1 komentář u „8. Rozmnožování

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>