Johann Gregor Mendel – biografie

Za zakladatele genetiky se obecně považuje Johann Gregor Mendel. Narodil se ve Slezsku, národností byl Němec a působil jako mnich. Křížil hrách setý a objevil základní principy dědičnosti, které po něm nazýváme Mendelovy zákony. Zhruba toto jsme se o něm dozvěděli v hodinách biologie na středních školách. Co ale zjistit si o této významné osobnosti našich dějin více? Pokračování textu

Mutace

Mutace

 • změna v DNA, která je neprogramovaná, nekódovaná a náhodná, přesto vzniká spontánně ale s určitou statistickou pravděpodobností
 • postihne-li gametu, nebo je-li do ní přenesena buněčným dělením, je dle příslušných pravidel přenosná na další generace
 • mutace znamenají většinou poškození buňky či organismu, ztrátu či patologickou změnu určité genové f-ce, proto se před nimi organismus chrání: např. už dvoušroubovicí DNA – zasáhne-li mutace jen jeden řetězec, buněčné opravné mechanismy jej mohou opravit = reparace mutací

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny = makromolekulární látky tvořené polynukleotidovými řetězci

Polynukleotidy/polynukleotidové řetězce = polymery mononukleotidů spojených navzájem fosfodieserovými vazbami). Jsou dvojího druhu:

 • polyribonukleotidy (zkr. RNA-řetězce) = polynukleotidy, jejichž monomery jsou ribonukleotidy
 • polydeoxyribonukleotidy (zkr. DNA-řetězce) = polynukleotidy, jejichž monomery jsou deoxybinukleotidy.

Pokračování textu

Informační makromolekuly – proteiny, nukleové kyseliny a polysacharidy

Makromolekuly = látky, jejichž relativní molekulová hmotnost činí sto tisíc až několik milionů daltonových jednotek. Dělíme je na:

 • proteiny
 • nukleové kyseliny
 • polysacharidy

Pokračování textu

Cévnaté rostliny (Tracheophytae)

 • systematická skupina/vývojová větev, která zahrnuje rostliny, v jejichž ontogenetickém vývoji převažuje sporofyt nad gametofytem
 • z hlediska fylogenetického vývoje tracheophytae je charakteristická postupná redukce gametofytu až k jeho úplné závislosti na sporofytu
 • sporofyt cévnatých rostlin (=kormus) se dělí na vegetativní a generativní orgány (ty tvoří systémy pravých pletiv), těmito orgány probíhají cévní svazky, které vytváří tzv. vaskulární (vodivý) systém

Pokračování textu

Molekulární genetika pro střední školy

Počátky molekulární genetiky:

 • 1944 – DNA je substrátem dědičnosti
 • 1953 – J. D. Watson + F. H. Crick: objev molekulární struktury DNA
 • 1962 – Watson a Crick byli oceněni Nobelovou cenou

Pokračování textu